Armenian      
Պետական տուրքի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 23.12.2016

Հոդված 1. « Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի դեկտեմբերի 27- ի ՀՕ -186 օրենքի 19- րդ հոդվածի 14- րդ կետի 14.1- ին և 14.4- րդ ենթակետերում « բազային տուրքի 100000- ապատիկի չափով» բառերը փոխարինել « բազային տուրքի 500000- ապատիկի չափով» բառերով :

Հոդված 2. Սույն օրենք ն ուժի մեջ է մտնում 2017 թվականի հունվարի 1- ից :ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

30.12.2016
ՀՕ-218