Armenian   Russian    
Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 16.12.2016
Հոդված 1. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության 2013 թվականի դեկտեմբերի 12-ի ՀՕ-157-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 7-րդ հոդվածում`

1) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 3.1-ին մասով.

«3.1. Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի պետական ծառայողներին դասային աստիճանի համար հավելավճար է տրվում սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված կարգով:».

2) 5-րդ մասից հանել «Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում պետական ծառայողին,» բառերը:

Հոդված 2. Օրենքի 1-ին հավելվածի աղյուսակը «ՀՀ նախարարի տեղակալ» տողից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր տողով.
 
 

«Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի դեպարտամենտի ղեկավար 8.50»:

Հոդված 3. Օրենքի 2-րդ հավելվածի աղյուսակում`

1) «Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ» տողից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր տողով.
 
«Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի կանխարգելման ազգային մեխանիզմի իրականացման համակարգող 6.00».

2) «ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի խորհրդական» տողում «4.75» թիվը փոխարինել «5.5» թվով.

3) «ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի խորհրդական» տողից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր տողով.
 
«ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի մարզային ստորաբաժանման ղեկավար 4.55»:

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2017 թվականի մարտի 1-ից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

14.01.2017
ՀՕ-6