Armenian      
Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 17.01.2018

Հոդված 1. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի դեկտեմբերի 12-ի ՀՕ-157-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 12-րդ հոդվածում՝

1) վերնագիրը «Սահմանադրական դատարանի նախագահի» բառերից հետո լրացնել «, փոխնախագահի» բառով, իսկ «անդամների» բառը փոխարինել «դատավորների» բառով.

2) 1-ին եւ 2-րդ մասերը «Սահմանադրական դատարանի նախագահին» բառերից հետո լրացնել «, փոխնախագահին» բառով, իսկ «անդամներին» բառը փոխարինել «դատավորներին» բառով:

Հոդված 2. Օրենքի 1-ին հավելվածի աղյուսակում՝

1) «ՀՀ Սահմանադրական դատարանի նախագահ» տողից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր տողով.

«Սահմանադրական դատարանի փոխնախագահ
13.00».

2) «ՀՀ Սահմանադրական դատարանի անդամ» բառերը փոխարինել «Սահմանադրական դատարանի դատավոր» բառերով:

Հոդված 3. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

27.01.2018
ՀՕ-44-Ն