Armenian      
Ոստիկանության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 09.02.2018

Հոդված 1. «Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի ապրիլի 16-ի ՀՕ-177 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 10-րդ հոդվածում`

1) 2-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«2) բժշկական կազմակերպություն բերման ենթարկել ոչ հոժարակամ հետազոտությունից եւ (կամ) բուժումից խուսափող անձանց.».

2) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 2.1-ին կետով.

«2.1) հոգեբուժական կազմակերպություն բերման ենթարկել ոչ հոժարակամ հոսպիտալացումից խուսափող անձանց.»:

Հոդված 2. Օրենքի 22-րդ հոդվածի 2-րդ կետի երրորդ պարբերությունում`

1) առաջին նախադասությունը «հետազոտելու» բառից հետո լրացնել «եւ (կամ) բուժելու» բառերով.

2) երկրորդ նախադասության «ոչ հոժարակամ (հարկադիր) բուժման» բառերը փոխարինել «ոչ հոժարակամ հոսպիտալացման» բառերով, «օրենսգրքի» բառը` «օրենսգրքով» բառով, իսկ «30-րդ գլխով» բառերը հանել:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում նորընտիր Հանրապետության նախագահի կողմից իր պաշտոնի ստանձնման օրը:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

27.02.2018
ՀՕ-114-Ն