Armenian      
Հարկային ծառայության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 23.03.2018
Հոդված 1. «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի հուլիսի 3-ի ՀՕ-407-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 4-րդ հոդվածում`

1) վեցերորդ պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«հարկային ծառայության գործառույթներ` հարկային մարմնի` ըստ կառուցվածքային ստորաբաժանումների, վարչապետի կողմից հաստատվող գործառութային պարտականություններ.».

2)  տասնմեկերորդ պարբերությունից հանել «վերադաս» բառը:

Հոդված  2. Օրենքի 8-րդ հոդվածում՝

1) վերնագիրը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված  8.  Հարկային մարմինը ».

2) 1-ին մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«1. Հարկային մարմինը Պետական եկամուտների կոմիտեն է (այսուհետ՝ հարկային մարմին): Հարկային տեսչությունները հարկային մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ են:».

3) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 2.1-ին մասով.

«2.1. Հարկային մարմնի անմիջական ղեկավարումն իրականացնում է Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահը:».

4) 4-րդ եւ 5-րդ մասերն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 3. Օրենքում «վերադաս հարկային մարմին» եւ «հարկային մարմիններ» բառերը համապատասխան հոլովաձեւերով փոխարինել «հարկային մարմին» բառերով:

Հոդված 4. Օրենքը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 8.1-ին հոդվածով.

«Հոդված 8.1. Քննչական մարմինը

1. Քննչական մարմինը հարկային մարմնի կառուցվածքային  ստորաբաժանում է:

2. Քննչական մարմինը կազմակերպում եւ իրականացնում է նախաքննություն հարկային մարմնի քննչական ենթակայությանը վերապահված հանցագործություններով:

3. Քննչական մարմնի ղեկավարին նշանակում եւ ազատում է հարկային մարմնի ղեկավարը՝ վարչապետի համաձայնությամբ:»:

Հոդված  5. Օրենքի 9-րդ հոդվածում՝

1) վերնագրի «գործառույթները» բառը փոխարինել «լիազորությունները» բառով.

2) 1-ին մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«1. Հարկային մարմինը՝

1) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքին համապատասխան` իրականացնում է հարկային վարչարարություն`

ա. հարկ վճարողների հաշվառում,

բ. հարկ վճարողների սպասարկում,

գ. հարկ վճարողների հարկային պարտավորությունների եւ դեբետային գումարների հաշվառում,

դ. հարկային հսկողության իրականացում եւ հարկային հսկողության հարակից ընթացակարգերի կիրառում,

ե. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքին համապատասխան` վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ իրեն վերապահված գործերով վարույթի իրականացում, հարկային իրավախախտումների բացահայտման ուղղությամբ անհրաժեշտ օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների իրականացում՝ օրենքով սահմանված կարգով, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսդրության, հարկային հարաբերությունները կարգավորող մյուս իրավական ակտերի` հարկային պարտավորությունների գծով պահանջների խախտման համար օրենքով սահմանված պատասխանատվության կիրառում,

զ. հարկային պարտավորությունների կատարման ապահովում, հարկերի եւ այլ պարտադիր վճարների հավաքման կազմակերպում,

է. հարկային վեճերի լուծում, հարկ վճարողների բողոքների քննարկում եւ որոշումների ընդունում,

ը. հարկ վճարողների նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով հսկողության իրականացում,

թ. Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու նպատակով տնտեսավարող սուբյեկտների մոտ օրենքով սահմանված կարգով ստուգումների եւ ուսումնասիրությունների իրականացում,

ժ. միջազգային պայմանագրերի շրջանակներում հարկային վարչարարության իրականացում.

2) իրականացնում է բյուջեների` հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների հաշվառումը, ապահովում է հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտները.

3) իրականացնում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ դրանց առնչվող համակարգերի կառավարումը (մշակում, ներդնում եւ սպասարկում).

4) կազմակերպում է հարկային ծառայողների ուսուցումը, վերապատրաստումը եւ ատեստավորումը.

5) միջազգային պայմանագրերի շրջանակներում օտարերկրյա իրավասու մարմինների հետ հարկման նպատակով փոխանակում է տեղեկատվություն (ըստ` դիմում-պահանջի, ինքնաբերական եւ ավտոմատ եղանակով).

6) իրականացնում է նախաքննություն հարկային մարմնի ենթակայությանը վերապահված հանցագործությունների վերաբերյալ վարույթով.

7) վերահսկողություն է իրականացնում պետական տուրքի հաշվարկման եւ գանձման կարգի պահպանման նկատմամբ.».

3) 2-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 6. Օրենքի 11.1-ին հոդվածում՝

1) վերնագրից հանել «(վերադաս հարկային մարմնի)» բառերը.

2) 1-ին կետն ուժը կորցրած ճանաչել.

3) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 8.1-ին կետով.

«8.1) լսում եւ Կառավարությանն է ներկայացնում կոմիտեի աշխատակազմի գործունեության մասին տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, քննում է դրանց գործունեության ստուգման արդյունքները, հաստատում կոմիտեի աշխատակազմի տարեկան պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, դրա կատարողականը եւ ֆինանսական հաշվետվությունների արժանահավատության վերստուգման արդյունքները.».

4) 4-րդ կետից հանել «, հարկային տեսչությունների պետերի», իսկ 5-րդ եւ  6-րդ կետերից՝ «եւ հարկային տեսչությունների» բառերը:

5) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 16-րդ կետով.

«16) ստեղծում է խորհրդակցական մարմիններ:»:

Հոդված 7. Օրենքի 19-րդ հոդվածի 4-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 8. Օրենքում «Հայաստանի Հանրապետության Նախագահ», «Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն» եւ «Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ» բառերը համապատասխան հոլովաձեւերով փոխարինել «Հանրապետության նախագահ», «Կառավարություն» եւ «վարչապետ» բառերով, իսկ «դասային կոչում» բառերը` համապատասխան հոլովաձեւերով «դասային աստիճան» բառերով:

Հոդված 9. Օրենքի 20-րդ հոդվածի 9.2-րդ, 10-րդ եւ 12-րդ մասերի 1-ին կետերը «դասային» բառից հետո լրացնել «աստիճան» բառով:

Հոդված 10. Օրենքի 21.1-ին հոդվածի վերնագիրը «ծառայության» բառից հետո լրացնել «հատուկ» բառով, «կոչումների» բառից հետո` «եւ դասային աստիճանների» բառերով, իսկ 1-ին, 2-րդ եւ 3-րդ մասերի «կոչումներն» բառը փոխարինել «հատուկ կոչումներն ու դասային աստիճաններն» բառերով:

Հոդված 11. Օրենքի 22-րդ հոդվածում՝

1) 3-րդ մասը «շնորհում է» բառերից առաջ լրացնել «օրենքով սահմանված դեպքերում եւ կարգով» բառերով.

2) 4-րդ մասի 1-ին եւ 2-րդ կետերի «կոչումների» բառը փոխարինել «դասային աստիճանների» բառերով:

Հոդված 12. Օրենքի 23-րդ հոդվածում`

1) 2-րդ մասի «Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը» բառերը փոխարինել «վարչապետը» բառով.

2) 3-րդ մասը «հատուկ» բառից հետո լրացնել «կոչում» բառով, «կոչումները» բառից հետո` «, աստիճանները» բառով:

Հոդված 13. Օրենքի 23.1-ին հոդվածի վերնագիրը լրացնել «եւ աստիճանները» բառերով, 1-7-րդ մասերը «կոչումների» բառից հետո` «եւ աստիճանների» բառերով, «սահմանը» բառից հետո` «համապատասխանաբար» բառով, նույն մասերի «կոչումն է» բառերը փոխարինել «կոչումն ու աստիճանն են» բառերով, իսկ 8-րդ մասը «կոչումների» բառից հետո լրացնել  «եւ աստիճանների» բառերով, նույն մասի «կոչումն է» բառերը փոխարինել «կոչումն ու աստիճանն են» բառերով:

Հոդված 14. Օրենքի 24-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 6-րդ կետը «հատուկ» բառից հետո լրացնել «կոչման» բառով, իսկ 8-րդ կետը եւ 8-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 15. Օրենքի 42-րդ հոդվածի 2-4-րդ մասերը, 5-րդ մասի 2-րդ եւ 3-րդ կետերը «դասային» բառից հետո լրացնել «աստիճանը» բառով, իսկ 3-րդ մասի «զրկվում է հատուկ» բառերը փոխարինել «զրկվում է հատուկ կոչումից» բառերով:

Հոդված 16. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում նորընտիր Հանրապետության նախագահի կողմից իր պաշտոնի ստանձնման օրը:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

30.03.2018
ՀՕ-262-Ն