Armenian      

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԻՆՔՆԱԶԲԱՂՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 25.06.2019
Հոդված 1. «Ինքնազբաղված անձանց հարկային արտոնությունների մասին» 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ի ՀՕ-261-Ն օրենքն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված  2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի հունվարի 1-ից: 
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

27.06.2019
Երեւան
ՀՕ-74-Ն