Armenian      
Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 13.09.2019

Հոդված  1.  «Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» 2013 թվականի դեկտեմբերի 12-ի ՀՕ-157-Ն օրենքի 1-ին հավելվածում`

1)  գլխագրի «պաշտոն» բառը բոլոր տեղերում փոխարինել «պաշտոններ» բառով.

2)  «Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ 14.00» տողից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր տողով.
 

«Ինքնավար  մարմնի նախագահ 14.00».

3)  «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահ 12.00» եւ «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամ 10.00» տողերն ուժը կորցրած ճանաչել,

4)  «Քննչական կոմիտեի նախագահ 12.00» տողից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր տողով.
 

«Ինքնավար  մարմնի անդամ 12.00».

5)  «Ինքնավար եւ անկախ պետական մարմնի նախագահ 10.00» տողի «Ինքնավար եւ անկախ» բառերը փոխարնել «Անկախ» բառով.

6)  «Ինքնավար եւ անկախ պետական մարմնի նախագահ տեղակալ 8.00» տողի «Ինքնավար եւ անկախ պետական մարմնի նախագահ» բառերը փոխարինել «Անկախ պետական մարմնի նախագահի» բառերով.

7)  «Ինքնավար եւ անկախ պետական մարմնի անդամ 7.50» տողի «Ինքնավար եւ անկախ» բառերը փոխարինել «Անկախ» բառով:

Հոդված  2.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

08.10.2019
Երեւան
ՀՕ-182