Armenian      
Հանրային ծառայության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 15.04.2020
Հոդված 1. «Հանրային ծառայության մասին» 2018 թվականի մարտի 23-ի ՀՕ-206-Ն օրենքի (այսուհետ` «Օրենք») 28-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 33-րդ հոդվածի 7-րդ մասի, 34-րդ հոդվածի 1-ին եւ 2-րդ մասերի «15 000 եւ ավելի բնակչություն ունեցող» բառերը հանել:

Հոդված 2.

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի մայիսի 1-ից:

2. Մինչեւ 15 000 բնակչություն ունեցող համայնքների ղեկավարները եւ նրանց տեղակալները 2020 թվականի հուլիսի 1-ից մինչեւ հոկտեմբերի 1-ը Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով են ներկայացնում 2020 թվականի մայիսի 1-ի դրությամբ առկա գույքի, եկամուտների եւ շահերի հայտարարագիր, որն Օրենքի իմաստով համարվում է պաշտոնեական պարտականությունները ստանձնելու հայտարարագիր:

3. Եթե մինչեւ սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հայտարարագիրը ներկայացնելը հայտարարատու պաշտոնատար անձի լիազորությունները դադարում (դադարեցվում) են, ապա իր լիազորությունների դադարման (դադարեցման) օրվան հաջորդող 30 օրվա ընթացքում, սակայն ոչ շուտ, քան սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հայտարարագիրը ներկայացնելը, հայտարարատու պաշտոնատար անձն Օրենքով սահմանված կարգով Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացնում պաշտոնեական պարտականությունները դադարեցնելու հայտարարագիր:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

21.04.2020
Երեւան
ՀՕ-212-Ն