Armenian      
Զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 18.06.2020
Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» 1996 թվականի դեկտեմբերի 3-ի ՀՕ-99 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 80-րդ հոդվածում «հոգեկան խանգարում ունեցող» բառերը փոխարինել «հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող» բառերով:

Հոդված 2. Օրենքի 356-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 2-4-րդ մասերով.

«Զինծառայողներին հոգեբուժական օգնության եւ սպասարկման ուղարկում է գնդի հրամանատարը` ըստ բժշկի գրավոր եզրակացության: Եզրակացությանը կցվում են զինծառայողի բժշկական եւ ծառայողական բնութագրերը, որոնց ձեւը սահմանում է պաշտպանության բնագավառում պետական կառավարման լիազոր մարմինը:

Զորամասի բուժկետը վարում է հոգեբուժական օգնության եւ սպասարկման ուղարկված զինծառայողների գրանցման գիրք:

Հոգեբուժական օգնության եւ սպասարկման ուղարկված բոլոր զինծառայողները ենթարկվում են ռազմաբժշկական փորձաքննության:»:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից երեք ամիս հետո: Սույն օրենքի ընդունմամբ պայմանավորված համապատասխան ենթաօրենսդրական իրավական ակտն ընդունվում է սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո` մեկ ամսվա ընթացքում:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

03.07.2020
Երեւան
ՀՕ-354-Ն