Armenian      
Էլեկտրաէներգետիկական համակարգում էլեկտրասպառման ոլորտում տեխնիկական վերահսկողության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԵՎ ԷՆԵՐԳԱՍՊԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 09.07.2020

Հոդված 1. «Էներգետիկայի բնագավառում եւ էներգասպառման ոլորտում պետական տեխնիկական վերահսկողության մասին» 2004 թվականի դեկտեմբերի 14-ի ՀՕ-36-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 2-րդ հոդվածի 1-ին մասում՝

1) երկրորդ պարբերության «լիազոր» բառը փոխարինել «վերահսկողություն իրականացնող տեսչական» բառերով.

2) հինգերորդ պարբերության «լիազոր կառավարման» բառերը փոխարինել «տեսչական» բառով:

Հոդված 2. Օրենքի 5-րդ հոդվածում «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմինը (այսուհետ՝ լիազոր մարմին)» բառերը փոխարինել «վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմինը (այսուհետ՝ տեսչական մարմին)» բառերով:

Հոդված 3. Օրենքի 6-րդ հոդվածում՝

1) վերնագրում եւ օրենքի ամբողջ տեքստում «լիազոր մարմինը» բառերը համապատասխան հոլովաձեւերով  փոխարինել «տեսչական մարմինը» բառերով.

2) 1-ին մասի «ա» կետի երկրորդ պարբերությունը «վերլուծության» բառից հետո լրացնել «, քաղաքացիներից, իրավաբանական անձանցից ստացված դիմումների, պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններից ստացված գրավոր տեղեկատվությունների ուսումնասիրությունների արդյունքում կատարված վերլուծությունների» բառերով:

Հոդված 4. Օրենքի 9-րդ հոդվածում  2-րդ մասի առաջին պարբերության «լիազոր մարմնի տեսչական» բառերը փոխարինել «տեսչական մարմնի» բառերով, իսկ «տեսուչը» բառը՝ «տեսչական մարմնի ծառայողը» բառերով:

Հոդված 5. Օրենքի 10-րդ հոդվածում «Լիազոր մարմնի տեսչական անձնակազմն» բառերը փոխարինել «Տեսչական մարմինն» բառերով:

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

17.07.2020
Երեւան
ՀՕ-372-Ն