Անշարժ գույքի հարկով հարկման նպատակով անշարժ գույքի շուկայական արժեքին մոտարկված կադաստրային գնահատման կարգը սահմանելու մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԻՆ ՄՈՏԱՐԿՎԱԾ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 20.01.2021
Հոդված 1. «Անշարժ գույքի հարկով հարկման նպատակով անշարժ գույքի շուկայական արժեքին մոտարկված կադաստրային գնահատման կարգը սահմանելու մասին» 2019 թվականի նոյեմբերի 19-ի ՀՕ-225-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 4-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 14-րդ մասով.

«14. Շինությունների նպատակային նշանակության դասակարգման ցանկը սահմանում է Կառավարությունը:»:

Հոդված 2. Օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 10-րդ կետով.

«10) շինության մեկ քառակուսի մետր մակերեսի (ներքին չափերով) բազային արժեքը (Աբշ ) սահմանվում է 700,000.0 (յոթ հարյուր հազար) Հայաստանի Հանրապետության դրամ:»:

Հոդված 3. Օրենքի 6-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 4-րդ մասով.

«4. Սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված՝ անշարժ գույքի հարկով հարկման նպատակով հողամասերի (բացառությամբ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի) շուկայական արժեքին մոտարկված կադաստրային գնահատման կարգով հաշվարկված գները Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 9-րդ, 10-րդ եւ 12-րդ մասերով սահմանված դեպքերում հողամասի կադաստրային արժեքի վճարման համար հիմք են հանդիսանում՝ սկսած 2022 թվականի հունվարի 1-ից:»:

Հոդված 4. Oրենքի 7-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 3-9-րդ մասերով.

«3. Համայնքի ղեկավարի կողմից հողային օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան՝ հողամասերի ուղղակի վաճառքի վերաբերյալ մինչեւ 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընդունված որոշումների հիման վրա հողամասերի վաճառքը կատարվում է այդ որոշման ընդունման պահին գործող կադաստրային արժեքով:

4. Քաղաքացիների կամ իրավաբանական անձանց կողմից պետության կամ համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերի ուղղակի վաճառքի վերաբերյալ մինչեւ 2020 թվականի դեկտեմբերի 15-ը համայնքի ղեկավարին ներկայացված դիմումների հիման վրա համայնքի ղեկավարի կողմից բարենպաստ վարչական ակտ ընդունվելու դեպքում հողամասերի վաճառքը կատարվում է մինչեւ 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը գործող կադաստրային արժեքով:

5. Հողամասի սեփականատիրոջ կողմից մինչեւ 2020 թվականի դեկտեմբերի 15-ը համայնքի ղեկավարին ներկայացված դիմումի հիման վրա հողամասի նպատակային նշանակությունը սահմանված կարգով փոփոխելու վերաբերյալ բարենպաստ վարչական ակտ ընդունվելու դեպքում, եթե փոփոխման արդյունքում առաջանում է հողամասի կադաստրային արժեքների տարբերության վճարման պահանջ, ապա հողամասի կադաստրային արժեքների տարբերության հաշվարկը կատարվում է մինչեւ 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը գործող կադաստրային արժեքներով:

6. Կառավարության կողմից մինչեւ 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ն ընդունված՝ պետական սեփականություն հանդիսացող շինությունների ու դրանց համար առանձնացված հողամասերի ուղղակի վաճառքի ձեւով օտարման որոշումների համաձայն կնքվող պայմանագրերի նկատմամբ կիրառվում են Կառավարության որոշման ընդունման պահին գործող օրենսդրության պահանջները:

7. Քաղաքացիներին կամ իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասերում, ինչպես նաեւ բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքերում ինքնակամ կառույցների օրինականացման վերաբերյալ մինչեւ 2021 թվականի հունվարի 31-ը համայնքի ղեկավարին ներկայացված դիմումների հիման վրա համայնքի ղեկավարի կողմից բարենպաստ վարչական ակտ ընդունվելու դեպքում ինքնակամ կառույցների օրինականացման վճարի նկատմամբ կիրառվում են մինչեւ 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը գործող գործակիցները:

8. Պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերում օրինականացված ինքնակամ կառույցները եւ դրանց համար սահմանված կարգով առանձնացված հողամասերն օտարվում են մինչեւ 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը գործող վաճառքի գներով, եթե ինքնակամ կառույցի օրինականացման վերաբերյալ մինչեւ 2021 թվականի հունվարի 31-ը ներկայացված դիմումի հիման վրա համայնքի ղեկավարի կողմից ընդունվել է բարենպաստ վարչական ակտ?

9. Քաղաքացիների կամ իրավաբանական անձանց կողմից պետության կամ համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերի ուղղակի վաճառքի վերաբերյալ մինչեւ 2020 թվականի դեկտեմբերի 15-ը, ինչպես նաեւ ինքնակամ կառույցների օրինականացման վերաբերյալ մինչեւ 2021 թվականի հունվարի 31-ը ներկայացված դիմումների հիման վրա տրված մերժումները դատական կարգով բողոքարկվելու եւ դատարանի կողմից համայնքի ղեկավարին բարենպաստ վարչական ակտ ընդունելուն պարտավորեցնելու վերաբերյալ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերի առկայության դեպքում հողամասերի վաճառքը կատարվում է մինչեւ 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը գործող կադաստրային արժեքով, իսկ ինքնակամ կառույցները եւ դրանց համար սահմանված կարգով առանձնացված հողամասերն օտարվում են մինչեւ 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը գործող վաճառքի գներով:»:

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից եւ տարածվում է նաեւ 2021 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծագած իրավահարաբերությունների վրա:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

09.02.2021
Երեւան
ՀՕ-23-Ն