National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
ArmenianRussianEnglishFrench
 
Տարբեր պետությունների ընտրական հանձնաժողովներ

 

²      
²ýÕ³Ýëï³Ý ²Ý¹áññ³  ²ÝïÇ·áõ³ »õ ´³ñµáõ¹³  ²Ù»ñÇϳÛÇ ØdzóÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ 
²íëïñ³Édz  ²ñ³µ³Ï³Ý ØdzóÛ³É ¾ÙÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ    

´
     
´³Ý·É³¹»ß ´³ñµ³¹áë  ´»É³éáõë  ´»É·Ç³ 
´áõñáõÝ¹Ç ´áëÝdz »õ лñó»·áíÇݳ  ´áõÉÕ³ñdz ´ñ³½ÇÉdz 

     
¶³ÙµÇ³ ¶³Û³Ý³  ¶³Ý³ ¶»ñÙ³Ýdz 

¸
     
¸áÙÇÝÇϳ      

º
     
º·Çåïáë      

¼
     
¼³ÙµÇ³ ¼ÇÙµ³µí»    

¾
     
¾Ïí³¹áñ  ¾ëïáÝdz  ¾É ê³Éí³¹áñ  

Â
     
³Çɳݹ    Âáõñùdz  

Æ
     
Æï³Édz Æëå³Ýdz    

È
     
ȳáëÇ ÄáÕáíñ¹³¹»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý гÝñ³å»ïáõÃÛáõÝ È³ïídz  Ȼѳëï³Ý  ÈÛáõùë»Ùµáõñ·
Èǵ³Ý³Ý Èǵ»ñdz ÈǵdzÛÇ ²ñ³µ³Ï³Ý гÝñ³å»ïáõÃÛáõÝ ÈÇïí³ 

Î
     
γٵáç³ Î³Ù»ñáõÝ Î³Ý³¹³ γµá ì»ñ¹»
ÎÇåñáë Îáיּ° Æíáõ³ñ Îáëï³ èÇϳ  

Ð
     
г۳ëï³Ý  гÛÇÃÇ  гñ³í³ÛÇÝ ²ýñÇϳ ÐáÝÏ ÎáÝ· 
Ðݹϳëï³Ý  Ðáݹáõñ³ë   ÐáõÝ·³ñdz 
Ðáõݳëï³Ý      

Ö
     
Ö³Ù³Ûϳ      
Ø      
Ø»Í ´ñÇï³Ýdz  سɳ۽dz ØáÝï»Ý»·ñá سϻ¹áÝdz
سɹÇíÛ³Ý ÏÕ½ÇÝ»ñ سÉó Øáɹáí³ÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ  
Ü      
ܳÙǵdz  Ü»å³É ÜÇ·»ñdz ÜÇϳñ³·áõ³
Üáñ ¼»É³Ý¹Ç³  Üáñí»·Ç³    

Þ
     
Þí»¹Ç³ ÞñÇ È³Ýϳ    

ä
     
ä»ñáõ  ä³ÏÇëï³Ý  ä³ñ³·í³Û   

è
     
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛáõÝ      

ê
     
êÉáí³Ïdz ê³Ýï³  Èáõãdz  ê³áõ¹Û³Ý ²ñ³µÇ³ êÇÝ·³åáõñ
ê»ñµÇ³      
       
ì      
ì»Ý»ëáõ»É³      
î      
î³Ý½³Ýdz ØdzóÛ³É Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ îá·á    
àõ      
àõ·³Ý¹³ àõ½µ»Ïëï³Ý àõÏñ³Çݳ àõñáõ·í³Û
ø      
ø»Ýdz      
ü      
üÇÉÇåÇÝÝ»ñ üñ³Ýëdz     


ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS