National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
ArmenianRussianEnglishFrench
 
Ստանդարտացման ազգային մարմիններ

 
 

²äÐ ³Ý¹³Ù å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëï³Ý¹³ñï³óÙ³Ý, ã³÷³·ÇïáõÃÛ³Ý »õ ë»ñïÇýÇϳóÙ³Ý ÙÇçå»ï³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹
²é»õïñÇ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ (²ÐÎ)
Ødzíáñí³Í ³½·»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý »íñáå³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ѳÝÓݳÅáÕáí (UNECE)
ØÇç³½·³ÛÇÝ ¿É»Ïïñ³ï»ËÝÇ³Ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓݳÅáÕáí (ؾÐ)
лé³Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÙÇáõÃÛáõÝ (ITU)
лé³Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý »íñáå³Ï³Ý ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ ÇÝëïÇïáõï (ETSI)

ØÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ Æêú ³Ý¹³Ù³ÏóáÕ ëï³Ý¹³ñï³óÙ³Ý ³½·³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñ 

²      
²¹ñµ»ç³Ý  ²íëïñ³Édz  ²É·»ñdz ²ØÜ
²ñ·»ÝïÇݳ ²íëïñdz     
´      
´»É·Ç³  ´»É³éáõë  ´áõÉÕ³ñdz  ´áëÝdz »õ лñó»·áíÇݳ 
´áÃëí³Ý³ ´ñ³½ÇÉdz     
     
¶³Ý³ ¶»ñÙ³Ýdz     
¸      
¸³Ýdz       
º      
º·Çåïáë  ºÃáíådz     
¼      
¼ÇÙµ³µí»      
      
³Çɳݹ Âáõñùdz ÂáõÝÇë  
Æ      
Æëɳݹdz ÆݹáÝ»½Ç³ Æñ³ÝÇ ÆëÉ³Ù³Ï³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ Æéɳݹdz
Æëñ³Û»É Æï³Édz Æëå³Ýdz  
È      
Èǵ³Ý³Ý ÈÇïí³  Ȼѳëï³Ý  ÈǵdzÛÇ ²ñ³µ³Ï³Ý æ³Ù³ÑÇñdz
ÈÛáõùë»Ùµáõñ·      
Ê      
Êáñí³Ãdz       
Î      
γݳ¹³ Îáëï³ èÇϳ Îáñ»³ Îáõµ³
ÎáÉáõٵdz ÎÇåñáë    
Ð      
г۳ëï³Ý  Ðݹϳëï³Ý  Ðáõݳëï³Ý ÐáõÝ·³ñdz
Ö      
Ö³åáÝdz Ö³Ù³Ûϳ     
Ø      
سɳ۽dz Ø»Í ´ñÇï³Ýdz Ø»ùëÇϳ  
Ü      
Üáñí»·Ç³  ÜÇ·»ñdz Üǹ»ñɳݹݻñ  Üáñ ¼»É³Ý¹Ç³ 
Þ      
Þí»¹Ç³ ÞñÇ È³Ýϳ    
â      
âÇÉÇ      
ä      
ä³ÏÇëï³Ý   ä³Ý³Ù³ äáñïáõ·³Édz ä»ñáõ
è      
èáõÙÇÝdz  èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛáõÝ    
ê      
ê³Ýï³  Èáõãdz  êáõ¹³Ý ê»ñµÇ³ ê³áõ¹Û³Ý ²ñ³µÇ³
êÇÝ·³åáõñ êÉáí³Ïdz êÉáí»Ýdz  
ì      
ì»Ý»ëáõ»É³      
î      
î³Ý½³ÝdzÛÇ ØdzóÛ³É Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ îñÇÝǹ³¹ »õ îáµ³·á    
àõ      
àõ½µ»Ïëï³Ý àõñáõ·í³Û    
ø      
øáõí»Ûà      
ü      
üÇÝɳݹdz üÇçÇ üñ³Ýëdz üÇÉÇåÇÝÝ»ñ


 ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS