øí»³ñÏáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ
гñó - 1
úñÁ 17/ 01/19 ijÙÁ 6:00:32 PM
ÎáÕÙ - 72 ¸»Ù - 2 Ò»éÝå³Ñ - 0
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ñ 38
àñáßáõÙÝ ÁݹáõÝí»É ¿
   
   
      1 èáõµ»Ý èáõµÇÝÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      2 سñdz γñ³å»ïÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      3 ܳñÇÝ» ʳã³ïáõñÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      4 ¶³Û³Ý» ²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      5 ÈáõëÇÝ» ´³¹³ÉÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      6 ²Ýáõß ´»ÕÉáÛ³Ý ¸»Ù
   
      7 лñÇùݳ½ îÇ·ñ³ÝÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      8 ºÕÇß» êáÕáÙáÝÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      9 ²ñÙ»Ý ö³ÙµáõËãÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      10 ÞÇñ³Ï ÂáñáëÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      11 ²Ýݳ γñ³å»ïÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      12 гÛÏ ¶»õáñ·Û³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      13 ²Ý¹ñ³ÝÇÏ øáã³ñÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      14 ÐáíѳÝÝ»ë Æ·ÇÃÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      15 ²ñÙ³Ý ´áßÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      16 ²ñÙ³Ý ºÕáÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      17 ²É»ùë³Ý¹ñ ²í»ïÇëÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      18 øñÇëïÇÝ» äáÕáëÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      19 ìɳ¹ÇÙÇñ ì³ñ¹³ÝÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      20 îÇ·ñ³Ý àõÉÇ˳ÝÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      21 ³·áõÑÇ Ô³½³ñÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      22 ²ñë»Ý æáõÉý³É³ÏÛ³Ý ¸»Ù
   
      23 ÐáíѳÝÝ»ë ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      24 êáݳ Ô³½³ñÛ³Ý ´³ó³Ï³
                 
   
      25 ÎáñÛáõÝ ØÏñïãÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      26 ²ñï³Ï سÝáõÏÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      27 êáõñ»Ý ¶ñÇ·áñÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      28 Ø»ñÇ ¶³ÉëïÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      29 ܳñ»Ï ¼»ÛݳÉÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      30 гٳ½³ëå ¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      31 êÇë³Ï ¶³µñÇ»ÉÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      32 ¾¹·³ñ ²é³ù»ÉÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      33 ¶áé ¶»õáñ·Û³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      34 ´³µÏ»Ý ÂáõÝÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      35 î³Ã»õÇÏ Ð³Ûñ³å»ïÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      36 êáë ²í»ïÇëÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      37 ì³Ñ³·Ý »õáëÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      38 ÌáíÇݳñ ì³ñ¹³ÝÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      39 ²ñÃáõñ ¸³íÃÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      40 ØÇù³Û»É ¼áÉÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      41 ²ñáõëÛ³Ï æáõÉѳÏÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      42 ê³ñ·Çë ʳݹ³ÝÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      43 èáõëï³Ù ´³ùáÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      44 ²É»ùë»Û ê³Ý¹ÇÏáí ÎáÕÙ
   
      45 ²ñë»Ý ØÇ˳ÛÉáí ÎáÕÙ
   
      46 ÎÝÛ³½ гë³Ýáí âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      47 гÛÏ ÎáÝçáñÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      48 ºñç³ÝÇÏ Ð³ÏáµÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      49 ØËÇóñ гÛñ³å»ïÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      50 Ȼݳ ܳ½³ñÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      51 ÜÇÏáÉ³Û ´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      52 ÈÇÉÇà سÏáõÝó ÎáÕÙ
   
      53 ì³Ñ³·Ý Ðáí³ÏÇÙÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      54 ²ñ³ñ³ï ØÇñ½áÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
                 
   
      55 Ðñ³ãÛ³ гÏáµÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      56 ÐéÇ÷ëÇÙ» ¶ñÇ·áñÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      57 ¶»õáñ· ä³åáÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      58 ²É»Ý êÇÙáÝÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      59 ì³Ñ³·Ý ¶ñÇ·áñÛ³Ý ´³ó³Ï³
   
      60 гÏáµ êÇÙÇ¹Û³Ý ÎáÕÙ
   
      61 껹ñ³Ï »õáÝÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      62 î³Ã»õÇÏ ¶³ëå³ñÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      63 ê»ñ·»Û ²ïáÙÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      64 ÐáíÇÏ ²Õ³½³ñÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      65 ²ñ·ÇßïÇ Ø»Ë³ÏÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      66 ìÇÏïáñ ºÝ·Çµ³ñÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      67 ܳñ»Ï ØÏñïãÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      68 سûõáë ²ë³ïñÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      69 ê»ñ·»Û ØáíëÇëÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      70 ì³ñ³½¹³ï γñ³å»ïÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      71 гÛÏ ê³ñ·ëÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      72 ³·áõÑÇ ÂáíÙ³ëÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      73 ²ñ³Ù ʳã³ïñÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      74 ²ñ»Ý ØÏñïãÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      75 ²ñ÷ÇÝ» ¸³íáÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      76 ²ñï³ß»ë ä»ïñáëÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      77 ê³ëáõÝ ØÇù³Û»ÉÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      78 ì³Ñ» ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      79 ì³Õ³ñß³Ï Ð³ÏáµÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      80 ÈÇÉÇà êï»÷³ÝÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      81 γñ»Ý ê³ñáõ˳ÝÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      82 êáýdz Ðáíë»÷Û³Ý ÎáÕÙ
   
      83 ܳ½»ÉÇ ´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      84 îÇ·ñ³Ý γñ³å»ïÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
                 
   
      85 γñ»Ý гٵ³ñÓáõÙÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      86 ²ñÙ»Ý Ê³ã³ïñÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      87 êÇ÷³Ý ö³ßÇÝÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      88 ì³Ñ» Ô³ÉáõÙÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      89 ¶³·ÇÏ Ì³éáõÏÛ³Ý ´³ó³Ï³
   
      90 ØÇù³Û»É Ø»ÉùáõÙÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      91 ²ñÃáõñ ¶ñÇ·áñÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      92 îÇ·ñ³Ý àõñÇ˳ÝÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      93 ²ñÙ³Ý ²µáíÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      94 ì³Ñ» ¾ÝýdzçÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      95 Æí»ï³ îáÝáÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      96 ¶»õáñ· ä»ïñáëÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      97 ê»ñ·»Û ´³·ñ³ïÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      98 Þ³ù» Æë³Û³Ý ÎáÕÙ
   
      99 ²ñïÛá٠̳éáõϳÛÝ ÎáÕÙ
   
      100 γñÇÝ» äáÕáëÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      101 êáÕáÙáÝ êáÕáÙáÝÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      102 ì³ñ¹³Ý ì³ñ¹³ÝÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      103 îÇ·ñ³Ý êï»÷³ÝÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      104 ø³çÇÏ ¶»õáñ·Û³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      105 ²ñ³ÇÏ ²Õ³µ³µÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      106 Üáñ³ ²éáõëï³ÙÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      107 Ðñ³Ýï س¹³ÃÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      108 ²ñÃáõñ ¸³ÉɳùÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      109 ¾¹áõ³ñ¹ ´³µ³Û³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      110 ¸³íÇà سÝáõÏÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      111 æ³Ýǵ»Ï гÛñ³å»ïÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      112 ì³ñ¹³Ý ÔáõϳëÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      113 ì³ñ¹»õ³Ý ¶ñÇ·áñÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      114 ܳÇñ³ ¼áÑñ³µÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
                 
   
      115 ²ñÙ³Ý ´³µ³ç³ÝÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      116 ²ñϳ¹Ç ʳã³ïñÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      117 ²ÝÇ ê³ÙëáÝÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      118 гñáõÃÛáõÝ ´³µ³Û³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      119 ²ñÙ»Ý ºÕdz½³ñÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      120 ²Ýݳ Îáëï³ÝÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      121 γñ»Ý êÇÙáÝÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      122 êñµáõÑÇ ¶ñÇ·áñÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      123 ê³ñ·Çë ²É»ùë³ÝÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      124 ¶áõñ·»Ý ´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      125 ¶»õáñ· ¶áñ·ÇëÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      126 ¾¹ÙáÝ Ø³ñáõùÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      127 سݻ ³ݹÇÉÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      128 ¾¹í³ñ¹ ²Ý¹ñ»³ëÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      129 èáõµÇÏ êï»÷³ÝÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      130 î³ñáÝ êÇÙáÝÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      131 Ðñ³Ýï ²Ûí³½Û³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      132 ê³ñÇÏ ØÇݳëÛ³Ý ÎáÕÙ
                 
      N 6 ²Ýáõß ´»ÕÉáÛ³ÝÁ ѳÛï³ñ³ñ»ó, áñ ùí»³ñÏ»É ¿ ÏáÕÙ: