1.
ա) «Հայաuտանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մաuին
Կ-839-20.07.2015,06.11.2015-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-8391-20.07.2015,06.11.2015-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-8392-20.07.2015,06.11.2015-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-8393-20.07.2015,06.11.2015-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-8394-20.07.2015,06.11.2015-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-8395-20.07.2015,06.11.2015-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն