1.
ա) Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին
Կ-857-23.09.2015,09.11.2015-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-8571-23.09.2015,09.11.2015-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Անասնաբուժության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-8572-23.09.2015,09.11.2015-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Դեղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-8573-23.09.2015,09.11.2015-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-8574-23.09.2015,09.11.2015-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-8575-23.09.2015,09.11.2015-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-8576-09.11.2015-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-8577-09.11.2015-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-8578-09.11.2015-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Թանկարժեք մետաղների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-8579-09.11.2015-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-85710-09.11.2015-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն