Armenian   Russian    
2002 թվականի պետական բյուջեի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 23.10.2002
Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (28 դեկտեմբերի 2001 թվականի, ՀՕ-290) 1-ին հոդվածում՝

ա) 1-ին կետի «ա» ենթակետում «261.3» թիվը փոխարինել «261.65» թվով.

բ) 1-ին կետի «բ» ենթակետում «302.3» թիվը փոխարինել «302.65» թվով։

Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ հոդվածի աղյուսակում՝

ա) «1. Եկամուտների գծով» տողում «219,158,822.0» թիվը փոխարինել «219,508,822.0» թվով.

բ) «2. Ծախսերի գծով» տողում «260,150,708.1» թիվը փոխարինել «260,500,708.1» թվով.

գ) «-այլ ծախսերի գծով» տողում «258,847,712.6» թիվը փոխարինել «259,197,712.6» թվով:

Հոդված 3. Օրենքի 6-րդ հոդվածի աղյուսակում՝

ա) «ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ՝ ԸՆԴԱՄԵՆԸ» տողում «219,158,822.0» թիվը փոխարինել «219,508,822.0» թվով.

բ) «II. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ» տողում «15,772,931.0» թիվը փոխարինել «16,122,931.0» թվով:

Հոդված 4. Օրենքի 7-րդ հոդվածի աղյուսակում՝

ա) «ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ» տողում «258,847,712.6» թիվը փոխարինել «259,197,712.6» թվով.

բ) «10. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԵՎ ՋՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՁԿՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ» տողում «18,262,601.3» թիվը փոխարինել «18,612,601.3» թվով.

գ) «02 Հողերի բարելավման աշխատանքներ» տողում «2,195,421.3» թիվը փոխարինել «2,545,421.3» թվով:

Հոդված 5. Օրենքի 8-րդ հոդվածի աղյուսակում՝

ա) «ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ» տողում «258,847,712.6» թիվը փոխարինել «259,197,712.6» թվով.

բ) «ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ» տողում «196,126,956.4» թիվը փոխարինել «196,169,456.4» թվով.

գ) «ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ» տողում «111,444,786.9» թիվը փոխարինել «111,487,286.9» թվով.

դ) «Այլ ծախսեր» եւ «Այլ ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր» տողերում «103,117,524.6» եւ «102,363,093.4» թվերը համապատասխանաբար փոխարինել «103,160,024.6» եւ «102,405,593.4» թվերով.

ե) «ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ» տողում «50,374,297.2» թիվը փոխարինել «50,681,797.2» թվով.

զ) «ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ» տողում «47,012,148.2» թիվը փոխարինել «47,021,048.2» թվով.

է) «ՆԱԽԱԳԾԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ» տողում «3,148,142.1» թիվը փոխարինել «3,157,042.1» թվով.

ը) «ԿԱՊԻՏԱԼ ՆՈՐՈԳՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ» տողում «3,362,149.0» թիվը փոխարինել «3,660,749.0» թվով:

Հոդված 6. Օրենքի հ. 1 հավելվածում կատարել փոփոխություններ եւ լրացումներ՝ սույն օրենքի հ. 1 հավելվածի համաձայն։

Հոդված 7. Օրենքի հ. 10 հավելվածում կատարել փոփոխություններ եւ լրացումներ՝ սույն օրենքի հ. 2 հավելվածի համաձայն։

Հոդված 8. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման հաջորդ օրվանից։
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

16 նոյեմբերի 2002թ.
ՀՕ-429
 

Հավելված 1

«Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

I «Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հ. 1 հավելվածում կատարել հետեւյալ փոփոխությունները եւ լրացումները՝

1. «ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ» տողում «258,847,712.6» թիվը փոխարինել «259,197,712.6» թվով:

2. «10 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԵՎ ՋՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՁԿՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ» տողում «18,262,601.3» թիվը փոխարինել «18,612,601.3» թվով:

3. «02. Հողերի բարելավման աշխատանքներ» տողում «2,195,421.3» թիվը փոխարինել «2,545,421.3» թվով:

4. «02. Հողերի բարելավման աշխատանքներ» ենթախումբը լրացնել՝
 
«04. Գյուղատնտեսական մելիորացիայի զարգացման միջոցառումներ  350,000.0
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն 350,000.0»
տողերով։

II «Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հ. 1 հավելվածի աղյուսակներում կատարել հետեւյալ փոփոխությունները եւ լրացումները.

N10-02 աղյուսակում՝ 1.1. 1-ին սյունակում («Ընդամենը ենթախմբի գումարը (հազար դրամներով)»)`

1.1. 1-ին սյունակում («Ընդամենը ենթախմբի գումարը (հազար դրամներով)»)`

1.1.1. «ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ» տողում «2,195,421.3» թիվը փոխարինել «2,545,421.3» թվով.

1.1.2. «ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ», «ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ», «Այլ ծախսեր» եւ «Այլ ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր» տողերում «705,667.0» թիվը փոխարինել «748,167.0» թվով.

1.1.3. «ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ», «ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ» եւ «ՆԱԽԱԳԾԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ» տողերում «1,489,754.3», «1,489,754.3» եւ «198,344.9» թվերը փոխարինել համապատասխանաբար «1,797,254.3», «1,498,654.3» եւ «207,244.9» թվերով.

1.1.4. «ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ» բաժինը լրացնել «ԿԱՊԻՏԱԼ ՆՈՐՈԳՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ 298 600.0» տողով.

1.2. Աղյուսակը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 8-րդ եւ 9-րդ սյունակներով՝

2.1. «ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ» տողում «258,847,712.6» թիվը փոխարինել «259,197,712.6» թվով.

2.2.«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԴԻՐ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ, ԳՈՐԾԱԴԻՐ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ» տողում «243,501,966.7» թիվը փոխարինել «243,851,966.7» թվով.

2.3.«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» տողում «152,802,777.5» թիվը փոխարինել «153,152,777.5» թվով.

2.4.«ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն» տողում «5,386,886.9» թիվը փոխարինել «5,736,886.9» թվով.

2.5. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը վերաբերող բաժնի «Խումբ N10 Ենթախումբ N02» տողում «25,000.0» թիվը փոխարինել «375,000.0» թվով:

3. N16 աղյուսակում՝

3.1. «ԸՆԴԱՄԵՆԸ» տողում՝ «Կապիտալ ծախսերի ընդհանուր ծավալը» սյունակի «9,130,340.2» թիվը փոխարինել «9,437,840.2» թվով, «կապիտալ նորոգում» սյունակի «2,018,748.4» թիվը՝ «2,317,348.4» թվով, եւ «նախագծահետազոտական, երկրաբանահետախուզական եւ գեոդեզիաքարտեզագրական աշխատանքներ» սյունակի «1,678,738.3» թիվը՝ «1,687,638.3» թվով.

3.2. «ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» տողում՝ «Կապիտալ ծախսերի ընդհանուր ծավալը» սյունակի «3,700.0» թիվը փոխարինել «311,200.0» թվով, իսկ «կապիտալ նորոգում» եւ «նախագծահետախուզական, երկրաբանահետազոտական եւ գեոդեզիաքարտեզագրական աշխատանքներ» սյունակները համապատասխանաբար լրացնել «298 600.0» եւ «8 900.0» թվերով։

3.3. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը վերաբերող մասը լրացնել հետեւյալ տողով՝
 
1
2
3
4
5
6
7
8
«10
02
Գյուղատնտեսական մելիորացիայի զարգացման միջոցառումներ
307 500.0
0.0
298 600.0
8 900.0
0.0»

Հավելված 2

«Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

«Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հ. 10 հավելվածում կատարել հետեւյալ փոփոխությունները եւ լրացումները՝

1. «ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն» տողում «1,345,956.7» թիվը փոխարինել «1,695,956.7» թվով:

2. Նույն բաժնում «ՄԱՍ III. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ», «ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՐՍՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԱՅԴ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐՈՒՄ» եւ «Բուսաբուծության եւ անասնաբուծության բնագավառում ծառայությունների մատուցում, բացի անասնաբուժական ծառայություններից» տողերում «538,760.9», «270,300.0» եւ «270,300.0» թվերը փոխարինել համապատասխանաբար «888,760.9», «620,300.0» եւ «620,300.0» թվերով:

3. «Բուսաբուծության եւ անասնաբուծության բնագավառում ծառայությունների մատուցում, բացի անասնաբուժական ծառայություններից» տողից հետո բաժինը լրացնել հետեւյալ տողերով՝
 
  Գյուղատնտեսական մելիորացիայի զարգացման միջոցառումներ

այդ թվում

350 000.0
45.25.2
Հայաստանի Հանրապետության ջրահավաք-ցամաքեցուցիչ համակարգերի շահագործում, մաքրում եւ նորոգում
298 600.0
74.20.6
Նախագծահետազոտական աշխատանքներ
8 900.0
01.41.0
Ոռոգելի հողերի մելիորատիվ վիճակի կադաստրի վարում
17 000.0
01.41.0
Գերնորմատիվային ջրապահանջարկ ունեցող հողատարածքներում ոռոգման առանձնարկված մեթոդների եւ երկրագործության վարման արդյունավետ համակարգի մշակում
25 500.0