Armenian      
Հյուպատոսական ծառայության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 27.12.1997
Հոդված 1. «Հյուպատոսական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի  53 հոդվածի առաջին մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«Հյուպառոսական գործունեությունների համար  պետական տուրքի ձեւով կատարվում են հյուպատոսական  գանձումներ՝ օրենքով սահմանված կարգով եւ չափով»։

Հոդված 2. Ուժը կորցրած ճանաչել օրենքի 54 հոդվածը։

Հոդված 3 . Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից։
 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ՝ Լ.Տեր-Պետրոսյան 
 
Երեւան
30 դեկտեմբերի 1997 թ.
ՀՕ-171