Armenian      

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 20.11.2014


 • Գլուխ I Ընդհանուր դրույթներ
 • Գլուխ II Օրենքի գործողությունը
 • Գլուխ III Պետական գույքի կառավարման ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ լիազորված մարմնի իրավասությունները
 • Գլուխ IV Պետական գույքի կառավարման սկզբունքները եւ նպատակները
 • Գլուխ V Պետական գույքի հաշվառումը
 • Գլուխ VI Պետական անշարժ գույքի գրանցման աշխատանքների կազմակերպումը
 • Գլուխ VII Պետական գույքի գնահատումը
 • Գլուխ VIII Պետական գույքի կառավարման ծրագիրը
 • Գլուխ IX Պետական գույքի օտարումը
 • Գլուխ X Պետական գույքի օգտագործումը
 • Գլուխ XI Պետական գույքի նկատմամբ վերահսկողությունը
 • Գլուխ XII Եզրափակիչ դրույթ
 • ԳԼՈՒԽ I

  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

  Հոդված 1. Սույն օրենքով կարգավորվող հարաբերությունները

  1. Սույն օրենքով կարգավորվում են պետական գույքի նպատակային եւ ծրագրային կառավարման, ներառյալ՝ հաշվառման, գնահատման, պետության սեփականության իրավունքի գրանցման աշխատանքների կազմակերպման, պետական գույքի շրջանառության, ինչպես նաեւ գույքի պահպանվածության ապահովման ու կառավարման նկատմամբ վերահսկողության իրականացման հետ կապված հարաբերությունները:

  2. Սույն օրենքի գործողությունը չի տարածվում`

  1) պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասերի (բացառությամբ շենքերով եւ շինություններով զբաղեցված եւ դրանց սպասարկման համար հատկացված հողամասերի), ընդերքի, անտառների, մեկուսի ջրային օբյեկտների եւ պետությանը պատկանող այլ բնական պաշարների, պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի գույքի եւ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի հիմնադրած կամ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասնակցությամբ կազմակերպությունների վրա.

  2) պաշտպանական, սահմանային, քաղաքացիական պաշտպանության, ինչպես նաեւ ազգային անվտանգության բնագավառի պետական կառավարման լիազորված մարմնի տիրապետմանը եւ օգտագործմանը հանձնված պետական գույքի վրա, որն իր նշանակությամբ նախատեսված է գաղտնի աշխատանքների կատարման համար:

  Հոդված 2. Պետական գույքային հարբերությունների կանոնակարգման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը

  1. Պետական գույքային հարաբերությունները կանոնակարգող օրենսդրությունը ներառում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրքը, «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, պետական գույքի մասնավորեցման ծրագրերի մասին օրենքները, սույն օրենքը եւ պետական գույքային հարաբերությունները կանոնակարգող այլ իրավական ակտեր:

  2. Եթե Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրով սահմանված են այլ նորմեր, քան նախատեսված են սույն օրենքով, ապա կիրառվում են միջազգային պայմանագրի նորմերը:

  3. Պետական գույքային հարաբերությունները կանոնակարգող լիազորությունները պետական գույքի կառավարման լիազորված մարմնի եւ այլ պետական մարմինների միջեւ բաշխվում են սույն օրենքին եւ պետական գույքային հարաբերությունները կանոնակարգող այլ նորմատիվ իրավական ակտերին համապատասխան:

  Հոդված 3. Պետական գույքային հարաբերությունների կարգավորումը

  1. Պետական գույքային հարաբերությունների կարգավորումը ներառում է՝

  1) պետական գույքի կառավարման հիմնախնդիրների լուծումը, զարգացման ծրագրերի ընդունումը եւ դրանց կատարման ապահովումը.

  2) պետական գույքի կառավարման հարաբերությունները կարգավորող օրենքների եւ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունումը եւ դրանց կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը.

  3) պետական գույքի կառավարման բնագավառում պետական քաղաքականության ուղղությունների սահմանումը.

  4) պետական գույքի հաշվառման բնագավառում միասնական սկզբունքների սահմանումը եւ հաշվառման բազայում ամբողջ պետական գույքի ընդգրկումը, ինչպես նաեւ հաշվառման տվյալների ճշգրտության բարձր մակարդակ ապահովելու նպատակով ընտրանքային ուսումնասիրությունների անցկացումը.

  5) պետական գույքի մշտադիտարկումը, պետական գույքի օգտագործումը եւ պահպանումը, պետական գույքի շրջանառության նպատակի իրականացումը.

  6) պետական գույքի, առեւտրային կազմակերպությունների՝ պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնետոմսերի եւ բաժնեմասերի գնահատման պարբերական իրականացումը.

  7) պետական գույքի մասնավորեցման եւ օտարման ոլորտում քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը.

  8) պետության եւ համայնքների միջեւ գույքային շրջանառության իրականացման բնագավառում պետական քաղաքականության մշակումը եւ իրականացումը.

  9) պետական գույքի կառավարման լիազորված մարմնի եւ պետական գույքային հարաբերությունների կարգավորման բնագավառում լիազորություններ ունեցող պետական կառավարման այլ մարմինների գործառույթների համակարգումը.

  10) պետությանը պատկանող գույքային իրավունքների կառավարման ոլորտում միասնական քաղաքականության մշակումը եւ իրականացումը.

  11) առեւտրային կազմակերպություններում պետական սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի) կառավարման արդյունավետության բարձրացումը:

  Հոդված 4. Սույն օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները

  1. Սույն օրենքում օգտագործվում են հետեւյալ հիմնական հասկացությունները.

  1) պետական գույք` սույն օրենքի 5-րդ հոդվածում նշված գույք.

  2) պետական գույքի կառավարում՝ սույն օրենքի 1-ին հոդվածում նշված հարաբերությունների իրականացման կազմակերպված գործընթաց.

  3) պետական գույքի մասնավորեցում` «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին, օրենքներով հաստատված պետական գույքի մասնավորեցման ծրագրերին համապատասխան իրականացվող պետական գույքի նկատմամբ սեփականության կամ այլ գույքային իրավունքի փոխանցումը մասնավորեցման սուբյեկտներին.

  4) պետական գույքի օտարում` սույն օրենքին, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան՝ պետական գույքի նկատմամբ սեփականության կամ այլ գույքային իրավունքի փոխանցումը իրավաբանական անձանց, համայնքներին, քաղաքացիներին, ինչպես նաեւ օտարերկրյա անձանց.

  5) պետական գույքի հաշվառման գրանցամատյան` տեղեկատվական համակարգ, որը ներառում է պետական գույքի անվանացանկը, տեխնիկական եւ տնտեսական նկարագիրը, օգտագործողների վերաբերյալ տեղեկատվությունը եւ օգտագործման իրավունքի տեսակը.

  6) պետական գույքի կառավարման ծրագիր` պետական գույքի կառավարման նպատակների իրագործմանն ուղղված տվյալ ժամանակահատվածային կտրվածքով իրականացվող միջոցառումների եւ գործարքների, զարգացման առաջնահերթությունների ու սահմանափակումների նկարագրությունը սահմանող՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատվող միջոցառումների համակարգ.

  7) պետական գույքի կառավարման լիազորված մարմին` պետական գույքի կառավարման քաղաքականությունը մշակող եւ իրականացնող, պետական գույքային հարաբերությունների կանոնակարգման լիազորություններ ունեցող Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված մարմին.

  8) վերադաս կառավարման մարմին՝ լիազորված մարմին, որն իրականացնում է պետական եւ պետական մասնակցությամբ առեւտրային կազմակերպություններում պետական բաժնեմասի (բաժնետոմսերի) կառավարումը.

  9) հատուկ նշանակության պետական գույք` պաշտպանական, սահմանային, ռազմական նշանակության, ազգային անվտանգության, արտակարգ իրավիճակների եւ քաղաքացիական պաշտպանությունն ապահովող, ինչպես նաեւ հատուկ նշանակության հիդրոհանգույցների եւ հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների պետական գույքը.

  10) պետական բաժնեմասի կառավարման լիազոր ներկայացուցիչ` համապատասխան որակավորում ունեցող եւ համապատասխան աշխատանքային պայմանագիր կնքած անձ, որը պետական եւ պետական մասնակցությամբ առեւտրային կազմակերպություններում իրականացնում է պետությանը (բաժնետիրոջը) վերապահված իրավասությունները եւ գործում է ի շահ պետության (բաժնետիրոջը).

  11) պետական գույքային հարաբերություններ՝ պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի կառավարման հետ կապված հարաբերություններ.

  12) պետական սեփականություն հանդիսացող շենքերի եւ շինությունների պահպանում` պետական սեփականություն հանդիսացող շենքերի եւ շինությունների՝ ըստ նպատակային նշանակության օգտագործման ապահովմանն ուղղված վերականգնողական աշխատանքների իրականացում.

  13) պետական սեփականություն հանդիսացող շենքերի եւ շինությունների սպասարկում` պետական սեփականություն հանդիսացող շենքերի եւ շինությունների ջրամատակարարման, ջրահեռացման, էլեկտրամատակարարման, վերելակների եւ սանհանգույցների անխափան աշխատանքի, ընդհանուր օգտագործման տարածքների (նաեւ նկուղների եւ տանիքների) պահանջվող սանիտարահիգիենիկ պայմանների, լուսավորության ապահովման եւ աղբահանության իրականացման, ինչպես նաեւ անվտանգության ծառայությունների մատուցումը որոշակի վճարի դիմաց:

  ԳԼՈՒԽ II

  ՕՐԵՆՔԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

  Հոդված 5. Օրենքի գործողության ոլորտը

  1. Սույն օրենքի իմաստով պետական գույք է համարվում Հայաստանի Հանրապետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող անշարժ եւ շարժական գույքը, ներառյալ՝

  1) Հայաստանի Հանրապետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող շենքերը եւ շինությունները (նաեւ այլ պետություններում գտնվող) եւ դրանց սպասարկման եւ օգտագործման համար հատկացված պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասերը.

  2) առեւտրային կազմակերպություններում պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնետոմսերը (բաժնեմասերը).

  3) սեփականության իրավունքով պետությանը պատկանող մտավոր սեփականության օբյեկտները եւ դրանց նկատմամբ իրավունքները.

  4) պետությանը պատկանող գույքային իրավունքները:

  ԳԼՈՒԽ III

  ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ՄԱՐՄՆԻ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

  Հոդված 6. Պետական գույքի կառավարման ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության իրավասությունները

  1. Պետական գույքի կառավարման ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության իրավասություններն են`

  1) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ընդունում է պետական գույքային շրջանառության, պետական սեփականություն հանդիսացող շենքերի, շինությունների եւ առանձին տարածքների արդյունավետ օգտագործման եւ սպասարկման, ինչպես նաեւ օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի Հանրապետության սեփականություն հանդիսացող գույքի արդյունավետ օգտագործման վերաբերյալ որոշումներ.

  2) հաստատում է պետական գույքը պետական գույքի միասնական գրանցամատյանում գրանցելու, պետական գույքի գրանցամատյան վարելու եւ շահագրգիռ անձանց պետական գույքի վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելու կարգը եւ տեղեկանքի ձեւերը.

  3) հաստատում է պետական գույքի գնահատման կարգերը.

  4) հաստատում է պետական գույքի կառավարման ծրագրերը.

  5) հաստատում է պետական գույքի կառավարման ծրագրի կատարման մասին տարեկան հաշվետվությունը.

  6) սահմանում է պետական գույքի օտարման կարգը.

  7) հաստատում է պետական գույքի վարձակալության տրամադրման եւ վարձավճարների հաշվարկման կարգը.

  8) սահմանում է պետական կառավարչական հիմնարկներին ամրացված հանրակացարանային բնակելի տարածքների նվիրատվության եւ անհատույց սեփականաշնորհման կարգը.

  9) սահմանում է պետական գույքի անհատույց օգտագործման տրամադրման կարգը եւ պայմանները.

  10) սահմանում է պետական բաժնեմասի կառավարման լիազոր ներկայացուցիչների՝ մրցույթով ընտրության եւ նշանակման կարգը.

  11) սահմանում է պետական առեւտրային կազմակերպությունների գործադիր մարմինների ընտրության եւ ատեստավորման կարգը.

  12) սահմանում է պետական գույքի գրավադրման պայմանները եւ կարգը.

  13) իրականացնում է նաեւ օրենքներով նախատեսված այլ լիազորություններ:

  Հոդված 7. Պետական գույքի կառավարման ոլորտում լիազորված մարմնի իրավասությունները

  1. Պետական գույքի կառավարման ոլորտում լիազորված մարմնի իրավասություններն են՝

  1) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ պետական գույքի կառավարման լիազորված մարմնին հանձնված (ամրացված) պետական գույքի կառավարումը եւ սպասարկումը.

  2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն է ներկայացնում առաջարկություններ պետական սեփականություն հանդիսացող շենքերի, շինությունների, ինչպես նաեւ առանձին տարածքների արդյունավետ օգտագործման վերաբերյալ.

  3) համակարգում է պետական գույքի գույքագրման աշխատանքները եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն է ներկայացնում հաշվետվություններ պետական գույքի գույքագրման արդյունքների վերաբերյալ.

  4) իրականացնում է պետական գույքի հաշվառման աշխատանքները եւ վարում պետական գույքի հաշվառման գրանցամատյանը.

  5) համագործակցում է միջազգային ֆինանսատնտեսական կազմակերպությունների եւ օտարերկրյա ներդրողների հետ.

  6) պետական գույքի կառավարման ոլորտում աջակցում է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման ու ներդրումների իրականացման ծրագրերի մշակմանը եւ դրանց իրագործմանը.

  7) մշակում է պետական գույքի մասնավորեցման ծրագրերը, ծրագրում առաջարկվող լրացումների եւ փոփոխությունների նախագծերը, ինչպես նաեւ մասնավորեցման ծրագրերի կատարման տարեկան հաշվետվությունները եւ դրանք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քննարկմանը.

  8) պետական սեփականություն հանդիսացող գույքի օտարման ժամանակ իրականացնում է պետության սեփականությունը հանդիսացող շենքերով եւ շինություններով կառուցապատված հողամասերի սահմանված կարգով օտարումը.

  9) կազմակերպում է օտարվող պետական գույքի գնահատման աշխատանքների իրականացումը.

  10) մշակում է պետական գույքի կառավարման գործընթացը կանոնակարգող իրավական ակտերի նախագծեր եւ դրանք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քննարկմանը.

  11) առեւտրային կազմակերպություններում պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնետոմսի (բաժնեմասի) լուծարման եւ ֆինանսական առողջացման ոլորտներում մշակում եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քննարկմանն է ներկայացնում մասնավորեցման ծրագրերում ընդգրկված առեւտրային կազմակերպությունների լուծարման կամ ֆինանսական առողջացման վերաբերյալ առաջարկությունները.

  12) մշակում է առեւտրային կազմակերպություններում պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմասի (բաժնետոմսերի) մասնավորեցման եւ այդ կազմակերպությունների լուծարման, ինչպես նաեւ վարձակալությամբ տրված կամ տրվող պետական սեփականություն համարվող՝ անշարժ գույքի կառավարման քաղաքականությունը.

  13) պետական գույքի կառավարման ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության անունից կնքում է գործարքներ եւ գործարքներով մյուս կողմի համար նախատեսված պարտավորությունների կատարման նկատմամբ իրականացնում է վերահսկողություն.

  14) իրականացնում է պետական գույքի կառավարման ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով վերապահված այլ լիազորություններ:

  ԳԼՈՒԽ IV

  ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

  Հոդված 8. Պետական գույքի կառավարման սկզբունքները

  1. Պետական գույքի կառավարման սկզբունքներն են՝

  1) պետական գույքի կառավարման ոլորտում միասնական քաղաքականության վարում.

  2) պետական գույքի կառավարման թափանցիկության եւ հրապարակայնության ապահովում.

  3) պետական գույքի կառավարման ոլորտում գործող մասնակիցների գործառույթների եւ շահերի ներդաշնակության ապահովում:

  Հոդված 9. Պետական գույքի կառավարման նպատակները

  1. Պետական գույքի կառավարման նպատակներն են՝

  1) պետական գույքի կառավարման արդյունավետության բարձրացում.

  2) պետական գույքի կառավարման միասնական համակարգի ձեւավորում.

  3) պետական գույքի արդյունավետ կառավարման շնորհիվ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների ավելացում.

  4) պետական գույքային շրջանառության բնագավառում միասնական քաղաքականության իրականացում.

  5) պետական գույքի ամբողջական հաշվառում.

  6) առեւտրային կազմակերպություններում պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմասի (բաժնետոմսի) կառավարման արդյունավետության բարձրացում.

  7) պետական գույքային հարաբերությունների կարգավորում:

  ԳԼՈՒԽ V

  ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

  Հոդված 10. Պետական գույքի հաշվառումը

  1. Պետական գույքի հաշվառում է համարվում պետական գույքի վիճակի եւ չափերի, նպատակային նշանակության, ինչպես նաեւ օգտագործողների եւ օգտագործման ձեւերի վերաբերյալ տեղեկությունները պետական գույքի հաշվառման գրանցամատյանում գրանցելը:

  Հոդված 11. Պետական գույքի հաշվառման գրանցամատյանը

  1. Պետական գույքի հաշվառման գրանցամատյանը թղթային եւ (կամ) էլեկտրոնային կրիչների վրա պարունակվող տեղեկատվական համակարգ է, որը ներառում է հաշվառման ենթակա օբյեկտների մասին միասնական մեթոդաբանական եւ ծրագրային-տեխնիկական սկզբունքներով կազմված տեղեկություններ։

  Հոդված 12. Պետական գույքի հաշվառման գրանցամատյանում հաշվառման ենթակա օբյեկտները

  1. Պետական գույքի հաշվառման գրանցամատյանում հաշվառման ենթակա օբյեկտներ են պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող անշարժ գույքը (բացառությամբ պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների եւ չկառուցապատված հողի), ներառյալ՝ միջպետական, հանրապետական եւ մարզային նշանակության ճանապարհները, արհեստական կառույցները, ճանապարհային կահավորանքն ու ճանապարհային մաս համարվող այլ շինությունները, ջրամբարներն ու ջրատարները, պետական կառավարչական հիմնարկներին, պետական այլ հիմնարկներին եւ պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություններին ամրացված անշարժ գույքը, ինչպես նաեւ հիմնարկների հաշվեկշռում հաշվառված մտավոր սեփականության օբյեկտները, պետական եւ պետական մասնակցությամբ առեւտրային կազմակերպությունների սեփականությունը հանդիսացող անշարժ գույքը, իրավաբանական անձանց կանոնադրական կապիտալում պետական բաժնեմասը (բաժնետոմսերը), այլ պետություններում գտնվող (նաեւ դիվանագիտական առաքելությունների համար օգտագործվող)` Հայաստանի Հանրապետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող գույքը:

  2. Պետական գույքի հաշվառման գրանցամատյանում հաշվառման ենթակա չէ այն պետական գույքը, որի մասին տեղեկությունները պետական գաղտնիք են:

  Հոդված 13. Պետական անշարժ գույքի հաշվառումը

  1. Պետական անշարժ գույքի հաշվառումն ապահովում է անշարժ գույքի վիճակի եւ չափերի, նպատակային նշանակության, օգտագործողների եւ օգտագործման ձեւերի վերաբերյալ տեղեկությունների գրանցումը պետական գույքի հաշվառման գրանցամատյանում:

  2. Պետական անշարժ գույքի հաշվառման տեղեկություններն օգտագործվում են անշարժ գույքի մշտադիտարկման համար, որի նպատակն է բարելավել պետական անշարժ գույքի օգտագործումը եւ պահպանումը, կանխատեսել պետական անշարժ գույքի նկատմամբ պետության հեռանկարային պահանջը:

  3. Պետական անշարժ գույքի հաշվառման տվյալների հավաստիության բարձր մակարդակն ապահովելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով եւ ժամկետներում իրականացվում է անշարժ գույքի գույքագրում, որի արդյունքների հիման վրա իրականացվում է հաշվառման ընթացքում թույլ տրված սխալների ուղղում:

  Հոդված 14. Պետական գույքի հաշվառման գրանցամատյանը վարող մարմինը եւ վարման կարգը

  1. Պետական գույքի հաշվառման գրանցամատյանը վարում է պետական գույքի կառավարման լիազորված մարմինը:

  2. Պետական գույքի կառավարման լիազորված մարմինն իրականացնում է պետական գույքի հաշվառման գրանցամատյանում հաշվառված պետական անշարժ գույքի օգտագործման վիճակի վերլուծություն եւ վերլուծությունների արդյունքների հիման վրա առաջարկություններ է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն պետական անշարժ գույքի արդյունավետ օգտագործման վերաբերյալ:

  3. Սույն օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված գույքի հաշվառման գրանցամատյանը վարելու եւ նշված գույքի հաշվառման վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելու կարգը եւ տեղեկանքի ձեւերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

  ԳԼՈՒԽ VI

  ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

  Հոդված 15. Պետական անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի գրանցման աշխատանքների կազմակերպումը

  1. Պետական անշարժ գույքի նկատմամբ պետության սեփականության իրավունքը ենթակա է գրանցման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

  2. Յուրաքանչյուր տարի պետական անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության (օգտագործման) իրավունքի գրանցման նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից հատկացվում են դրամական միջոցներ:

  3. Պետական անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության (օգտագործման) իրավունքի պետական գրանցման աշխատանքների կազմակերպիչ եւ պատասխանատու է համարվում պետական գույքի կառավարման լիազորված մարմինը:

  ԳԼՈՒԽ VII

  ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

  Հոդված 16 . Պետական գույքի գնահատման նպատակը եւ կարգը

  1. Պետական գույքի իրական արժեքը որոշելու նպատակով այն ենթակա է պարբերաբար գնահատման Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով եւ ժամկետներում:

  ԳԼՈՒԽ VIII

  ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

  Հոդված 17. Պետական գույքի կառավարման ծրագիրը

  1. Պետական գույքի կառավարման նպատակների իրագործմանն ուղղված միջոցառումները եւ գործարքները, զարգացման առաջնահերթություններն ու սահմանափակումների նկարագրությունը սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատվող պետական գույքի կառավարման եռամյա ծրագրերով:

  2. Պետական գույքի կառավարման եռամյա ծրագիրը մշակվում է այս ոլորտում ծրագրի գործողության ժամանակահատվածում իրականացվող քաղաքականության միասնականությունն ու շարունակականությունն ապահովելու նպատակով:

  3. Պետական գույքի կառավարման եռամյա ծրագրով սահմանվում են տվյալ ժամանակահատվածում պետական գույքի կառավարման ուղղությունների գերակայությունը եւ հիմնական միջոցառումները, միջոցառումներն իրականացնող պետական եւ տարածքային կառավարման մարմինները:

  4. Պետական գույքի կառավարման եռամյա ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման արդյունքների ամփոփումն իրականացնում է պետական գույքի կառավարման լիազորված մարմինը:

  5. Պետական գույքի կառավարման եռամյա ծրագրով սահմանված նպատակների կատարման արդյունքների մասին պետական կառավարման լիազորված մարմինը մինչեւ հաջորդ տարվա մայիսի 1-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն է ներկայացնում տարեկան հաշվետվություն:

  Հոդված 18. Պետական գույքի կառավարման ծրագրի բովանդակությունը

  1. Պետական գույքի կառավարման ծրագիրը բովանդակում է՝

  1) պետական գույքի կառավարման սկզբունքները` ըստ պետական սեփականության առանձին խմբերի.

  2) պետական սեփականության յուրաքանչյուր խմբի կառավարման գերակայությունները, նպատակները եւ այդ նպատակներին հասնելու միջոցները.

  3) առանձին դեպքերում` հանրապետության կենսագործունեության համար կարեւոր նշանակություն ունեցող իրավաբանական անձանց կանոնադրական կապիտալում պետական մասնակցության կառավարման ծրագրերը.

  4) պետական գույքի մասնավորեցման ծրագրերում ընդգրկվող պետական գույքի մասնավորեցման ժամանակացույցը.

  5) պետական գույքի հաշվառման, գույքագրման եւ գնահատման միջոցառումները.

  6) ծրագրով սահմանված միջոցառումների իրականացման ժամկետները եւ կառավարման ձեւերի նկարագրությունը.

  7) պետական գույքի նկատմամբ պետական կառավարման մարմինների իրավասությունները.

  8) այլ պայմաններ, որոնք անհրաժեշտ են պետական գույքի կառավարման ծրագիրն իրականացնելու համար:

  Հոդված 19. Պետական գույքի կառավարման ծրագրի մասին հաշվետվությունը

  1. Պետական գույքի կառավարման ծրագրի կատարման մասին պետական գույքի կառավարման լիազորված մարմնի ներկայացրած հաշվետվությունը բովանդակում է՝

  1) հաշվետու ժամանակաշրջանում ծրագրում նշված նպատակների իրագործման աստիճանը.

  2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության իրականացրած միջոցառումների նկարագրությունը, որոնք ուղղված են պետական գույքի կառավարման ծրագրի կատարմանը.

  3) տեղեկություններ հաշվետու տարում պետական գույքի կառավարման ոլորտում իրականացված գործարքների վերաբերյալ.

  4) քանակային ցուցանիշներ, որոնք վերաբերում են կառավարման ձեւերի կիրառմանը, առանձին կազմակերպությունների եւ գույքի նկատմամբ իրականացված գործարքներին.

  5) տեղեկություններ պետական անշարժ գույքի օգտագործման շնորհիվ ձեռք բերված արդյունքների, ներառյալ` պետական բյուջե մուտք եղած միջոցների մասին.

  6) տեղեկություններ կառավարման գործառույթների իրականացմամբ փաստացի կատարված ներդրումների եւ իրականացված ծրագրերի մասին:

  ԳԼՈՒԽ IX

  ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՕՏԱՐՈՒՄԸ


  Հոդված 20. Պետական գույքի օտարման նպատակները

  1. Պետական գույքի օտարման հիմնական նպատակներն են՝

  1) պետական գույքի հետագա օգտագործման արդյունավետության բարձրացումը.

  2) պետական գույքն ակտիվ տնտեսական շրջանառության մեջ դնելը.

  3) պետական գույքի օտարումից ստացված միջոցների հաշվին պետական եւ համայնքային բյուջեների եկամուտների ավելացումը:

  2. Սույն օրենքով սահմանված օտարման կարգը չի տարածվում՝

  1) պետական սեփականություն հանդիսացող թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք քարերի, ինչպես նաեւ թանկարժեք մետաղներից եւ թանկարժեք քարերից պատրաստված իրերի վրա.

  2) քաղաքացիական պաշտպանության եւ զորահավաքային նշանակության օբյեկտների, ռազմական կառույցների վրա.

  3) պետական ռեզերվների եւ զորահավաքային պաշարների պահեստային տնտեսության օբյեկտների վրա.

  4) միջպետական եւ հանրապետական նշանակության երկաթուղիների (մետրոպոլիտենի) եւ ավտոճանապարհների, հատուկ նշանակության հիդրոհանգույցների եւ հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների, գնացքների երթեւեկության եւ օդային թռիչքների անվտանգությունն ապահովող ծառայություններին ամրացված եւ վերջիններիս կողմից իրենց կանոնադրական գործառույթներին համապատասխան օգտագործվող պետական գույքի վրա.

  5) ռադիոակտիվ եւ տրոհվող նյութեր (դրանց սարքավորումները) արտադրող, ինչպես նաեւ այդ բնագավառում գիտահետազոտական եւ փորձարարական-կոնստրուկտորական աշխատանքներ իրականացնող՝ պետական մասնակցությամբ առեւտրային կազմակերպությունների կողմից իրենց կանոնադրական գործառույթներին համապատասխան օգտագործվող գույքի վրա:

  3. Օտարման կամ մասնավորեցման ենթակա չեն պետական սեփականություն հանդիսացող եւ քաղաքացիներին պաշտոնեական (ծառայողական) օգտագործման համար հատկացված բնակարանները:

  Պետական սեփականություն համարվող բնակարանները որպես պաշտոնեական (ծառայողական) բնակարաններ հատկացնելու կարգը եւ պայմանները սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

  Հոդված 21. Պետական գույքի օտարման պայմանները

  1. Պետական գույքի օտարումը պետք է լինի հիմնավորված, ապահովի որոշակի խնդրի արդյունավետ լուծում եւ չպետք է խաթարի պետական կառավարչական եւ պետական այլ հիմնարկների ու կազմակերպությունների բնականոն գործունեությունը:

  2. Պետական գույքի օտարման ժամանակ գույքի (բացառությամբ չկառուցապատված առանձին հողամասի) վաճառքի գինը հաշվարկվում է՝ ելնելով գույքի գնահատված արժեքից` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատած կարգով:

  3. Եթե օտարման ենթակա շենքերով եւ շինություններով կառուցապատված հողամասին սպասարկման եւ օգտագործման համար հատկացված հողամասի չափերը գերազանցում են շենքերի եւ շինությունների սպասարկման եւ օգտագործման անհրաժեշտ սահմանները, ապա շենքերով եւ շինություններով զբաղեցված եւ սպասարկման ու օգտագործման համար անհրաժեշտ հողամասն առանձնացնելուց հետո այն կարող է օտարվել պետական գույքի կառավարման լիազորված մարմնի կողմից՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

  4. Պետական գույքի օտարումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատած կարգով:

  Հոդված 22. Պետական գույքի օտարման եղանակները

  1. Պետական գույքի օտարման եղանակներն են՝

  1) հրապարակային սակարկություն (մրցույթ կամ աճուրդ (նաեւ էլեկտրոնային).

  2) ուղղակի վաճառք.

  3) նվիրատվություն կամ նվիրաբերություն.

  4) փոխանակություն.

  5) «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված այլ եղանակներ:

  2. Պետական գույքը հրապարակային սակարկություններով օտարման ներկայացնելիս՝

  1) ընտրվում է մրցույթով վաճառքի եղանակը, եթե գնորդը գույքի սեփականության իրավունքը ձեռք բերելու հետ մեկտեղ գույքի օգտագործման արդյունավետության բարձրացման նպատակով գործարար ծրագրին համապատասխան պետք է ստանձնի որոշակի պարտավորություններ.

  2) ընտրվում է աճուրդի վաճառքի եղանակը, եթե գնորդից չի պահանջվում կատարել որեւէ պարտավորություն:

  3. Պետական գույքն օտարվում է ուղղակի եղանակով՝

  1) գործարար (ներդրումային) ծրագիր ներկայացրած նախօրոք հայտնի գնորդին.

  2) տվյալ գույքի վարձակալին, ընդ որում վարձակալներն ունեն գնման նախապատվության իրավունք:

  4. Պետական գույքի օտարման եղանակը սահմանվում է օտարման մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ:

  Հոդված 23. Առեւտրային կազմակերպություններում պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) օտարումը

  1. Առեւտրային կազմակերպություններում պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) օտարումը կարող է իրականացվել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

  Հոդված 24. Օտարման ենթակա պետական գույքի գնահատումը

  1. Օտարման ենթակա պետական գույքի գնահատումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:

  Հոդված 25. Պետական գույքի նվիրատվությունը կամ նվիրաբերությունը

  1. Պետական գույքի նվիրատվությունը կամ նվիրաբերությունը պետք է լինի նպատակային, արդյունավետ եւ լուծի որոշակի տնտեսական կամ սոցիալական խնդիրներ:

  2. Պետական գույքի նվիրատվության կամ նվիրաբերության կողմ կարող են հանդես գալ իրավաբանական անձինք, համայնքները, օտարերկրյա պետությունները, քաղաքացիները եւ օտարերկրյա անձինք:

  3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված նվիրատվության կամ նվիրաբերության սուբյեկտներ հանդիսացող քաղաքացիների խմբերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

  4. Պետական գույքի նվիրատվության կամ նվիրաբերության պայմանագիրը կնքում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված պետական կառավարման մարմինը:

  Հոդված 26. Պետական գույքի մասնավորեցումը

  1. Պետական գույքի մասնավորեցումն իրականացվում է «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով` պետական գույքի մասնավորեցման ծրագրերին եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատած կարգերին համապատասխան:

  Հոդված 27. Պետական գույքի օտարումից ստացված միջոցների տնօրինումը

  1. Պետական գույքի օտարումից ստացված դրամական միջոցները, օտարման գործարքների հետ կապված ծախսերը, որոնց գումարը չի կարող գերազանցել գույքի վաճառքի գինը (պահպանություն եւ այլն) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով փոխհատուցելուց հետո ուղղվում են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե եւ համապատասխան համայնքների բյուջեներ՝ «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված համամասնություններով, եթե այդ ծախսերի համար միջոցներ նախատեսված չեն համապատասխան բյուջեներում:

  Հոդված 28. Պետական գույքի փոխանակությունը

  1. Պետական գույքի փոխանակությունը պետք է լինի նպատակային, արդյունավետ եւ լուծի որոշակի տնտեսական կամ սոցիալական խնդիրներ:

  2. Փոխանակության կողմ կարող են հանդես գալ իրավաբանական անձինք, համայնքները, օտարերկրյա պետությունները, քաղաքացիները եւ օտարերկրյա անձինք:

  3. Անհամարժեք փոխանակության դեպքում կողմերը մինչեւ գործարքի կնքումն ապահովվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գնահատված արժեքների գների տարբերության չափով դրամական փոխհատուցմամբ:

  4. Պետական գույքի փոխանակության պայմանագիրը կնքում է պետական գույքի կառավարման լիազորված մարմինը:

  5. Պետական գույքի փոխանակության պայմանները սահմանվում են փոխանակության մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ:

  ԳԼՈՒԽ X

  ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

  Հոդված 29. Պետական գույքի վարձակալությունը

  1. Պետական գույքը վարձակալության է տրամադրվում հետեւյալ եղանակներով.

  1) հրապարակային սակարկություններով (մրցույթ կամ աճուրդ (նաեւ էլեկտրոնային).

  2) ուղղակի եղանակով:

  2. Պետական գույքի վարձակալության տրամադրման կարգը եւ վարձավճարների հաշվարկման կարգը սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ:

  3. Պետական գույքը հիմնադրամներին վարձակալության հանձնելիս հաշվարկված վարձակալության վճարները՝ որպես Հայաստանի Հանրապետության կողմից հիմնադրամներում կատարվող կամավոր գույքային վճարներ, կարող են թողնվել հիմնադրամների տնօրինությանը, եթե վերջիններս համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված չափորոշիչներին:

  4. Պետական գույքը հիմնադրամներին վարձակալության հանձնելիս հաշվարկված վարձակալության վճարները՝ որպես Հայաստանի Հանրապետության կողմից հիմնադրամներում կատարվող կամավոր գույքային վճարներ, հիմնադրամների տնօրինությանը թողնելու կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

  Հոդված 30. Պետական գույքի անհատույց օգտագործման իրավունքը

  1. Պետական գույքի անհատույց օգտագործման իրավունքը տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատած կարգով:

  2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգով պետական գույքն անհատույց օգտագործման իրավունքով կարող է տրամադրվել՝

  1) համայնքներին.

  2) լրատվական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց.

  3) հասարակական կազմակերպություններին եւ հիմնադրամներին.

  4) միջազգային կազմակերպություններին.

  5) քաղաքացիներին.

  6) անհրաժեշտության դեպքում՝ նաեւ այլ կազմակերպությունների:

  3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված անհատույց օգտագործման սուբյեկտներ հանդիսացող քաղաքացիների խմբերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

  4. Պետական գույքն անհատույց օգտագործման է տրամադրվում պետական գույքի կառավարման լիազորված մարմնի կողմից` օգտագործողի հետ կնքելով անհատույց օգտագործման պայմանագիր, որից բխող գույքային իրավունքները ենթակա են գրանցման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

  5. Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություններին պետական գույքն անհատույց օգտագործման է տրամադրվում «Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, իսկ ջրօգտագործողների ընկերություններին եւ ջրօգտագործողների ընկերությունների միություններին՝ «Ջրօգտագործողների ընկերությունների եւ ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի դրույթներին համապատասխան՝ լիազորված պետական կառավարման մարմնի կողմից:

  6. Պետական գույքի անհատույց օգտագործողները Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով կնքում են ընդհանուր օգտագործման տարածքների սպասարկման պայմանագիր:

  Հոդված 31. Պետական գույքի գրավադրումը

  1. Պետական գույքը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ կարող է գրավադրվել պետական գույքի կառավարման լիազորված մարմնի կողմից, եթե առկա են իրավասու մարմինների՝ հավանության արժանացած գործարար ծրագիր եւ ծրագրի իրագործման շնորհիվ գրավադրված գույքի դիմաց ստացված ֆինանսական միջոցներն ամբողջությամբ վերադարձնելու երաշխիքներ:

  2. Պետական գույքի գրավադրման պայմանները եւ կարգը սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ:

  Հոդված 32. Առեւտրային կազմակերպություններում պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) կառավարումը

  1. Առեւտրային կազմակերպություններում պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) կառավարման առանձնահատկությունները եւ կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

  Հոդված 33. Պետական բաժնետոմս (բաժնեմաս) ունեցող առեւտրային կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական վիճակի մշտադիտարկումները եւ վերլուծությունները

  1. Պետական բաժնետոմս (բաժնեմաս) ունեցող առեւտրային կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական վիճակի մշտադիտարկումների հիմնական նպատակներն են՝

  1) առեւտրային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալներում պետական սեփականություն կազմող միջոցների ներդրման արդյունավետության վերլուծությունը, այդ ներդրումների օպտիմալացման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակումը.

  2) առեւտրային կազմակերպությունների կառավարման եւ գործունեության արդյունավետության գնահատումը.

  3) առեւտրային կազմակերպությունների կողմից պետական ծրագրերի իրականացման ընթացքի մշտադիտարկումը, ինչպես նաեւ նշված ծրագրերի իրականացման ընթացքում ի հայտ եկած բացթողումների եւ խոչընդոտների վերացման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակումը.

  4) առեւտրային կազմակերպությունների գործունեության թափանցիկության ապահովումը` հանրության, պետական մարմինների եւ հնարավոր ներդրողների համար:

  2. Պետական բաժնետոմս (բաժնեմաս) ունեցող առեւտրային կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական վիճակի մշտադիտարկումների իրականացման, դրանց արդյունքների ամփոփման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

  3. Պետական բաժնեմաս (բաժնետոմս) ունեցող առեւտրային կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական վիճակի մշտադիտարկումներն իրականացվում, ինչպես նաեւ արդյունքներն ամփոփվում են մինչեւ դրանց մասնավորեցման կամ լուծարման մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունումը:

  4. Պետական բաժնետոմս (բաժնեմաս) ունեցող այն առեւտրային կազմակերպությունները, որոնց կառավարումն իրականացվում է հավատարմագրային կառավարման, կոնցեսիոն կամ այլ պետություն-մասնավոր հատված համագործակցության պայմանագրերի հիման վրա, մինչեւ պայմանագրով սահմանված ժամկետների ավարտը վերադաս կառավարման մարմնին են ներկայացնում միայն տարեկան աուդիտի եզրակացությունը:

  5. Պետական բաժնետոմս (բաժնեմաս) ունեցող առեւտրային կազմակերպությունների գործունեության արդյունավետության գնահատման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

  6. Պետական բաժնետոմս (բաժնեմաս) ունեցող առեւտրային կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական վիճակի մշտադիտարկումների արդյունքների ամփոփումից հետո պետական գույքի կառավարման լիազորված մարմինը Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն է ներկայացնում առեւտրային կազմակերպությունների գործունեության բարելավմանն ուղղված առաջարկություններ:

  Հոդված 34. Պետական բաժնետոմս (բաժնեմաս) ունեցող առեւտրային կազմակերպություններում պետության նշանակած լիազոր ներկայացուցիչները

  1. Պետական բաժնետոմս (բաժնեմաս) ունեցող առեւտրային կազմակերպություններում պետական բաժնեմասի կառավարումը վերադաս կառավարման մարմինների առաջարկության հիման վրա կարող է իրականացվել պետության նշանակած լիազոր ներկայացուցիչների միջոցով` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

  2. Պետական բաժնեմասի կառավարման լիազոր ներկայացուցիչների որակավորման եւ հավաստագրերի տրամադրման գործընթացը կազմակերպում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված մարմինը:

  3. Պետական բաժնեմասի կառավարման լիազոր ներկայացուցիչն ընտրվում է մրցույթով` համապատասխան որակավորում եւ հավաստագիր ունեցող անձանցից:

  4. Պետական բաժնեմասի կառավարման լիազոր ներկայացուցչի հետ կնքվում է աշխատանքային պայմանագիր, որի օրինակելի ձեւը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

  5. Պետական բաժնեմաս (բաժնետոմս) ունեցող առեւտրային կազմակերպություններում պետության կողմից պետական բաժնեմասի կառավարման լիազոր ներկայացուցիչների աշխատանքները ենթակա են գնահատման:

  6. Պետական բաժնետոմս (բաժնեմաս) ունեցող առեւտրային կազմակերպություններում պետության կողմից պետական բաժնեմասի կառավարման լիազոր ներկայացուցիչների որակավորման եւ հավաստագրերի տրամադրման, դրանց ընտրության նպատակով մրցույթի անցկացման, ինչպես նաեւ աշխատանքների գնահատման համար անհրաժեշտ հաշվետվության օրինակելի ձեւը եւ գնահատման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

  7. Պետական բաժնետոմս (բաժնեմաս) ունեցող այն առեւտրային կազմակերպությունների ցանկը, որոնցում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով անհրաժեշտ է նշանակել պետության կողմից պետական բաժնեմասի կառավարման լիազոր ներկայացուցիչներ, սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

  8. Պետական բաժնետոմս (բաժնեմաս) ունեցող առեւտրային կազմակերպություններում պետության կողմից պետական բաժնեմասի կառավարման լիազոր ներկայացուցիչների վարձատրությունը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից հատկացված միջոցներից:

  Հոդված 35. Պետական բաժնետոմս (բաժնեմաս) ունեցող առեւտրային կազմակերպությունների վերակազմակերպման պայմանները

  1. Պետական բաժնետոմս (բաժնեմաս) ունեցող առեւտրային կազմակերպությունները կարող են վերակազմակերպվել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված ձեւերով եւ կարգով:

  2. Պետական բաժնետոմս (բաժնեմաս) ունեցող առեւտրային կազմակերպությունները կարող են միացվել կամ միաձուլվել ոչ պետական բաժնետոմս (բաժնեմաս) ունեցող առեւտրային կազմակերպությանը, եթե առկա է գործարքի նպատակահարմարությունը հիմնավորող գործարար ծրագիր, ընդ որում միացման կամ միաձուլման հետեւանքով պետական մասնակցության չափը պետք է կազմի առնվազն 51 տոկոս, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ իրականացվող պետություն-մասնավոր հատված համագործակցության ծրագրերի:

  3. Պետական բաժնետոմս (բաժնեմաս) ունեցող առեւտրային կազմակերպությունները հիմնավորված ֆինանսական առողջացման տանող գործարար ծրագրերի առկայության դեպքում կարող են վերակազմակերպվել բաժանման կամ առանձնացման ճանապարհով:

  ԳԼՈՒԽ XI

  ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

  Հոդված 36. Պետական գույքի կառավարման եւ պահպանման նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը

  1. Պետական գույքի կառավարման եւ պահպանման նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացվում է պետական գույքային հարաբերությունները կանոնակարգող օրենսդրության եւ գերատեսչական նորմատիվ պահանջների պահպանման, պետական եւ տարածքային կառավարման մարմինների, դրանց պաշտոնատար անձանց, քաղաքացիների եւ իրավաբանական անձանց կողմից պետական գույքի արդյունավետ կառավարմանն ու պահպանմանն ուղղված միջոցառումների իրագործմամբ:

  Հոդված 37. Պետական գույքի կառավարման եւ պահպանման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմինը

  1. Պետական գույքի կառավարման եւ պահպանման նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:

  ԳԼՈՒԽ XII

  ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹ

  Հոդված 38. Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը

  1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
  ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

  09.12.2014
  ՀՕ-158


  23.03.2018 «Պետական գույքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
  28.06.2019 «Պետական գույքի կառավարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին