Տպել
 
Գրադարանի կողմից մատուցվող ծառայություններ

¶ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ Ñ³í³ù³Íáõ 

Ò»ñ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ý ï³Ï »Ý ѳí³ù³ÍáõÇ Ù³ë ϳ½ÙáÕ ·ñù»ñÁ, å³ñµ»ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ, ͳé³ÛáÕ³Ï³Ý û·ï³·áñÍÙ³Ý ÝÛáõûñÁ, ï»ë³»ñǽݻñÁ, Ó³ÛÝ»ñǽݻñÁ: ú·ïíáÕÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ³ñ¹Ûáõݳí»ï µ³í³ñ³ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ëï»ÕÍí»É »Ý ûٳïÇÏ ¹³ñ³ÏÝ»ñ:


ö³ëï³ÃÕûñÇ ëå³ë³ñÏáõÙ ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ  ÏñÇãÝ»ñáí »õ ³éó³Ýó »Õ³Ý³Ïáí 

¸áõù ϳñáÕ »ù å³ïíÇñ»É ÝÛáõûñ, áñáÝù ·ñ³¹³ñ³ÝáõÙ ãϳÝ, »õ Ù»Ýù ³Ù»Ý³Ï³ñ× Å³ÙÏ»ïáõÙ Ïïñ³Ù³¹ñ»Ýù ¹ñ³Ýù ѳٳó³ÝóÇó ÷ÝïñáõÙÝ»ñÇ ×³Ý³å³ñÑáí »õ Ò»½ ÏѳÝÓÝ»Ýù ÃÕóÛÇÝ Ï³Ù ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ ï³ñµ»ñ³Ïáí: ¾É»ÏïñáݳÛÇÝ ÷áëïÇ ³éϳÛáõÃ۳ݠ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ٠ϳñáÕ »Ýù å³ïí»ñÝ ÁݹáõÝ»É »õ ³é³ù»É ³Û¹ ׳ݳå³ñÑáí:

 

î»Õ»Ï³ïáõ- Ù³ï»Ý³·Çï³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ïáõóáõÙ

 ¶ñ³¹³ñ³ÝÁ ϳñáÕ ¿ Ò»ñ ѳñóáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ϳ½Ù»É ÝÛáõûñÇ ó³ÝÏ»ñª ³ÝÏ³Ë ÏñÇãÝ»ñÇ Ó»õ»ñÇó, ³é³ÝÓݳóÝ»É ³Û¹ ÝÛáõûñÁ »õ ïñ³Ù³¹ñ»É Ò»½ (ųÙÏ»ïÁ ϳËí³Í ѳñóÇ µÝáõÛÃÇó` 1 ųÙÇó ÙÇÝã»õ 1 ß³µ³Ã):


¾É»ÏïñáݳÛÇÝ ·ñ³óáõó³Ï 

¶ñ³¹³ñ³ÝÁ ëï»ÕÍ»É ¿ ³éϳ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý »õ å³ñµ»ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ ·ñ³óáõó³Ï (³ß˳ï³ÝùÁ ß³ñáõݳÏíáõÙ ¿ Ýáñ Ùáõïù»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳Ý): ¸áõù ϳñáÕ »ù ÷ÝïñáõÙÝ»ñ ϳï³ñ»É ó³Ýϳó³Í Ó»õ³ã³÷áí, µÝáõó·ñÇãáí »õ å³Ñ³Ýç»É ÝÛáõÃÁ ·ñ³¹³ñ³ÝÇó: ú·ïíáÕÝ»ñÇ ³ß˳ï³ÝùÁ Ñ»ßï³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ù»Ï µ³½³ÛÇ Ù»ç »Ý Ñ³í³ùí³Í ·ñù»ñÁ »õ í»ñÉáõÍ³Ï³Ý Ýϳñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
¶ñ³¹³ñ³Ý ëï³óíáÕ Ù³ÙáõÉÇó Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ³Ù»ÝûñÛ³ ù³ñï³·ñáõÙ, áñÁ ³ñï³óáÉíáõÙ ¿ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ µ³ÝÏáõÙ: àñå»ë ³é³çݳѻñÃáõÃÛáõÝ` ù³ñï³·ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï  ѳßíÇ »Ý ³éÝíáõÙ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ, å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ »Õ³Í ÝÛáõûñÁ, ûñ»ÝùÝ»ñÇ Ý³Ë³·Í»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ù»Ïݳµ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, í»ñÉáõÍ³Ï³Ý »õ ï»ë³Ï³Ý Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ: ²Ûë »Õ³Ý³Ïáí ÷ÝïñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ñݳñ³íáñ ÏÉÇÝÇ Ó»éù µ»ñ»É ïíÛ³É Ñ³ñóÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³ÙµáÕç³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ: ¸áõù ϳñáÕ »ù ³é³ÝÓݳóÝ»É ³ÝÑñ³Å»ßï ÝÛáõûñÇ ó³ÝÏÁ »õ 15-20 ñáå»Ç ÁÝóóùáõÙ ëï³Ý³É ѳٳå³ï³ë˳ݠ ÝÛáõûñÁ, áñáÝù å³Ñå³ÝíáõÙ »Ý ·ñ³¹³ñ³ÝáõÙ:


ØÇç·ñ³¹³ñ³Ý³ÛÇÝ  µ³ÅÝáõÛà

¶ñ³¹³ñ³ÝáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ ÝÛáõûñÁ ϳñáÕ »Ýù å³ïíÇñ»É ѳ۳ëï³ÝÛ³Ý ÑÇÙݳϳ½Ù ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÇó: ä³ïí»ñÁ µ³í³ñ³ñíáõÙ ¿ ³é³í»É³·áõÛÝÁ »ñÏáõ ûñáõÙ:
ä³ïíÇñí³Í ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ϳñ»ÉÇ ¿ å³Ñ»É Ù»Ï ³ÙÇë, ÇëÏ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ñݳñ³íáñ ¿ ųÙÏ»ïÁ »ñϳñ³óÝ»É Ù»Ï ³Ý·³Ù:


ä³ï׻ݳѳÝáõÙ 

¶ñ³¹³ñ³ÝáõÙ »Õ³Í ÝÛáõûñÁ ϳñáÕ »Ýù å³ï×»Ý³Ñ³Ý»É »õ ïñ³Ù³¹ñ»É Ò»½` ³Ùë³Ï³Ý ùë³Ý ¿çÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ: