National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
ArmenianRussianEnglishFrench
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 11-Ի ԱԺԽՈ-011-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

²é³çÝáñ¹í»Éáí §²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ï³Ýáݳϳñ·¦ ÐÐ ë³Ñٳݳ¹ñ³Ï³Ý ûñ»ÝùÇ 28¬ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1¬ÇÝ Ù³ëÇ 17¬ñ¹ Ï»ïáíª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ËáñÑáõñ¹Á áñáßáõÙ ¿©

1© ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ËáñÑñ¹Ç 2017 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 11¬Ç §²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ µ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý ËÙµ»ñÇ Ï³½Ù»ñÁ ѳëï³ï»Éáõ Ù³ëÇݦ ²ÄÊà¬011¬² áñáßٳݩ

1¤ 41¬ñ¹ ѳí»Éí³ÍáõÙª §²×»ÙÛ³Ý Î³ñÇÝ» ¥ÐÐÎ ËÙµ©¤¦ µ³é»ñÇó Ñ»ïá Éñ³óÝ»É §ì³ñ¹³å»ïÛ³Ý î³×³ï ¥ÐÐÎ ËÙµ©¤¦ µ³é»ñÁ:

2¤ 28¬ñ¹ ѳí»Éí³ÍáõÙª§Øáõñ³¹Û³Ý èáõ½³Ýݳ ¥ÐÐÎ ËÙµ©¤¦ µ³é»ñÇó Ñ»ïá Éñ³óÝ»É §ì³ñ¹³å»ïÛ³Ý î³×³ï ¥ÐÐÎ ËÙµ©¤¦ µ³é»ñÁ:

2© êáõÛÝ áñáßáõÙÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ ÁݹáõÝÙ³ÝÁ ѳçáñ¹áÕ ûñí³ÝÇó:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ     ԱՐԱ ԲԱԲԼՈՅԱՆ

2018թ. ապրիլի 09
Երևան
ԱԺԽՈ - 025-Ա

 ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS