National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
ArmenianRussianEnglishFrench
 
Խորհրդարանները` ազգային Սահմանադրություններում

          2018 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝÇëÇ 26-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ

²      
²Ù»ñÇϳÛÇ ØdzóÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ  ²Éµ³Ýdz ²Ý¹áññ³  ²ñ·»ÝïÇݳ 
²íëïñ³Édz  ²íëïñdz ²Ý·áɳ  ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ
²ýÕ³Ýëï³Ý       

´
     
´³Ñ³ÙÛ³Ý ÏÕ½ÇÝ»ñ ´³Ññ»ÛÝ  ´ñáõÝ»Û ¸³ñáõëë³É³Ù ´³ñµ³¹áë
´»É³éáõë  ´»É·Ç³  ´»ÝÇÝ ´ñ³½ÇÉdz 
´áÉÇídz  ´áëÝdz »õ лñó»·áíÇݳ  ´áÃëí³Ý³ ´áõÉÕ³ñdz
´áõñáõÝ¹Ç ´³Ý·É³¹»ß ´áõñÏÇݳ ü³ëá  

     
¶³µáÝ ¶³Û³Ý³  ¶³Ý³ ¶ñ»Ý³¹³ 
¶»ñÙ³Ýdz  ¶íÇÝ»³ ¶íÇÝ»³-´Çë³áõ  

¸
     
¸³Ýdz ¸áÙÇÝÇϳ    

º
     
º·Çåïáë  ºÃáíådz     

¼
     
¼³ÙµÇ³      

¾
     
¾ñÇÃñ»³  ¾ëïáÝdz ¾É ê³Éí³¹áñ  

Â
     
³Çɳݹ  ÂÇÙáõñ È»ëï Âáõñùdz ÂáõñùÙ»Ýëï³Ý 
ÂáõÝÇë      

Æ
     
Æñ³ÝÇ ÆëÉ³Ù³Ï³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ Æéɳݹdz Æëɳݹdz Æëå³Ýdz
Æï³Édz      

È
     
ȳïídz  Ȼѳëï³Ý  Èǵ³Ý³Ý ÈÇïí³
ÈÇËï»Ýßï»ÛÝ      

Ê
     
Êáñí³Ãdz       

Î
     
γٵáç³ Î³Ù»ñáõÝ Î³Ý³¹³ γµá ì»ñ¹»
γï³ñ λÝïñáÝ³Ï³Ý ²ýñÇÏÛ³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ ÎÇåñáë ÎáÉáõٵdz
Îáëï³ èÇϳ      

Ð
     
г۳ëï³Ý  гÛÇÃÇ  гñ³í³ÛÇÝ ²ýñÇϳ Ðݹϳëï³Ý 
Ðáݹáõñ³ë      

Ô
     
Ô³½³Ëëï³Ý  ÔñÕ½ëï³Ý     

Ö
     
Ö³åáÝdz       
Ø      
س¹³·³ëϳñ سɹÇíÛ³Ý ÏÕ½ÇÝ»ñ سÉÇ Ø³Ï»¹áÝdz
سñß³ÉÛ³Ý ÏÕ½ÇÝ»ñ ØÛ³ÝÙ³ñ ØÇÏñáÝ»½Ç³ÛÇ ¸³ßݳÛÇÝ Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ ØáÝÕáÉdz
Øá½³ÙµÇÏ Øáɹáí³ÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ ØáݳÏá ØáÝï»Ý»·ñá
Ü      
ܳÙǵdz  Ü»å³É Üǹ»éɳݹݻñ  ÜÇ·»ñ
ÜÇϳñ³·áõ³ ÜÇ·»ñdz    

Þ
     
Þí»¹Ç³ ÞñÇ È³Ýϳ    

â
     
â³¹ â»ËdzÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ âÇÉÇ âÇݳëï³Ý

ä
     
ä³ÏÇëï³Ý ä³Ý³Ù³ ä»ñáõ äáñïáõ·³Édz
äáõ»ñïá èÇÏá       

è
     
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛáõÝ  èáõÙÇÝdz    

ê
     
ê³Éí³¹áñ ê³Ùá³ ê³Ýï³  Èáõãdz  ê»Ý»·³É
ê»Ýï øÇÃë »õ Ü»õÇë ê»Ýï ìÇÝë»Ã »õ ¶ñ»Ý³¹ÝÝ»ñ ê»ñµÇ³ êÇ»é³ È»áÝ»
êáÕáÙáÝÛ³Ý ÏÕ½ÇÝ»ñ êÇñdzÛÇ ²ñ³µ³Ï³Ý гÝñ³å»ïáõÃÛáõÝ êÇÝ·³åáõñ êÉáí»Ýdz
êáõñÇݳ٠êáÙ³ÉÇ  êí³½Çɻݹ êÉáí³Ïdz
ì      
ì»Ý»ëáõ»É³ ìÇ»ïݳ٠ìñ³ëï³Ý  
î      
î³Ý½³Ýdz ØdzóÛ³É Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ î³çÇÏëï³Ý îñÇÝǹ³¹ »õ îáµ³·á îáõí³Éáõ
àõ      
àõ·³Ý¹³ àõ½µ»Ïëï³Ý àõÏñ³Çݳ àõñáõ·í³Û
ø      
ø»Ýdz øáõí»Ûà    
ú      
úÙ³Ý      
ü      
üÇÉÇåÇÝÝ»ñ üÇÝɳݹdz üÇçÇ üñ³Ýëdz 


ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS